Producţie Alimentară

Pentru companiile producătoare de produse alimentare prelucrate, indiferent de tipul acestora, TotalSoft a dezvoltat și oferă soluția Charisma pentru Producție Alimentară, un set de module specifice producției alimentare, perfect integrat cu Charisma ERP. Funcționalitățile acestuia acoperă tipul de business de producţie, astfel:
 • producția pe flux (WorkFlow) – specifică producției de serie mică, medie și mare, pe faze tehnologice succesive în flux liniar, utilizate în cazul produselor din carne (obținute prin abatorizare, tranșare și prelucrare carne), panificație, lactate sau alcoolice;

Beneficii
 • Reduce timpul de producţie pe produs / comandă prin integrarea nativă cu soluţia de planificare a resurselor pentru producţie;
 • Reduce costurile totale de producţie şi optimizează activitatea de aprovizionare;
 • Eficientizează procesul de producţie prin planificarea producţiei în funcţie de comenzile clienţilor, capacităţile de producţie, precum şi a performanţelor demonstrate, raportarea producţiei realizată sau în curs de execuţie, gestionarea deşeurilor şi asigurarea calităţii.
 • Optimizează timpul de producţie prin identificarea din timp a întârzierilor, prin urmărire şi control permanent; 
 • Creşte performanţa echipei implicate direct în producţie, datorită înţelegerii mai profunde a rolului şi a atribuţiilor postului de către angajaţii companiei; 

Caracteristici
 • Urmăreşte producţia pe diverse dimensiuni și comenzile pe parcursul fazelor de producţie;
 • Defineşte şi urmăreşte eficient structura tehnologică – entitățile tehnologice ale societăţii (grupare tehnologică funcție de operațiile tehnologice executate sistematic pe faze tehnologice pentru obținerea semifabricatelor și produselor finite), capacităţile şi capabilităţile de producţie;
 • Defineşte produsele şi tehnologiile utilizate – definire arborescentă a produselor/ proiectelor (structura ierarhică de produs / proiect), definire a operaţiilor specifice la nivelul fiecărui nod din structură ierarhică (subansamblu / activitate de proiect), normare a timpilor necesari de execuție pentru fiecare operaţie (timpi de pregătire, execuție, așteptare, transport);
 • Calculează, în antecalcul, costul antecalculat al unui produs ofertat sau comandat, pe baza costurilor directe normate în tehnologie (materii prime, manoperă, costuri echipament), a procentelor de regie setate la nivel de departament productiv și a unui model de calculație ierarhic. Costul antecalculat (consolidat ierarhic) este detaliat valoric la nivel de cost regie secție, cost regie administrativă, cota profit antecalculat, preț de vânzare, într-o monedă de bază (RON) și în o moneda secundară (ex. EUR, USD).
 • Planifică complet procesul de producţie prin definirea planurilor de producţie la diverse niveluri de management, pe baza planului de vânzări, a comenzilor estimate sau ferme de la clienți;
 • Permite înregistrarea producţiei realizate sau în curs de execuţie, gestionarea produselor neconforme, deşeurilor şi asigurarea calităţii.
 • Urmăreşte costurile aferente producţiei pe dimensiuni de alocare cu diverse semnificații (comandă, produs, grupă de produse, secții de producție, echipamente, tip de cheltuială / articol de calculație);
 • Calculează la sfârșitul perioadei contabile (lună), în postcalcul, costurile directe și indirecte (de secție, de întreprindere) la nivel de centru de cost direct (comandă, produs) și articol de calculație (tip de cheltuială: manoperă, materii prime, material, amortizare, servicii etc.); costurile indirecte sunt repartizate de pe centrele de cost indirecte (secții, dept. auxiliare, administrative) pe centrele de cost directe în mai multi pași, pe baza unor chei de repartiție configurabile;
 • Permite analize multiple de profitabilitate la nivel de perioadă contabilă și centru de cost direct (comandă, produs), funcție de tipul de producție specific:
  • comparație antecalculat – postcalculat;
  • comparație venituri – cheltuieli;
  • comparație cronologică a costurilor efective unitare (pe unitate de produs) în cazul producției de serie;
 • Permite tratarea contabilă de gestiune (contabilitate de gestiune clasa 9), în cazul tipului de producție pe proiect / comenzi, prin generarea automată a Notelor contabile de clasa 9, pe baza postcalculului.