Noutăți legislative - octombrie 2019

Prin intermediul companiei Architected Business Solutions (ABS), parte din TotalSoft începând cu anul 2018, vă punem la dispoziție ultimele noutăți legislative, alături de servicii complete de consultanță în problemele contabile, financiare sau fiscale care vă pot afecta evoluția business-ului. 
 
Stabilirea din oficiu a CAS și CASS datorate de persoane fizice

Ordinul 2547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare (MO nr. 800/02.10.2019)

 • Intră în vigoare începând cu 2 octombrie 2019;
 • Procedura se aplică persoanelor fizice care nu și-au îndeplinit obligația declarării contribuției de asigurări sociale, respectiv a contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor Codului fiscal, începând cu anul fiscal 2018;
 • Stabilirea din oficiu a contribuțiilor sociale obligatorii se efectuează de către compartimentul cu atribuții în administrarea impozitului pe venit din cadrul organului fiscal central competent;
 • Procedura urmează a se aplica persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  • au realizat venituri din activități independente și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale;
  • au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din veniturile prevăzute la lit. a), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – capitolul II (denumită în continuare declarație unică estimativă);
  • nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale datorată pentru anul fiscal de impunere.
 • Organul fiscal central competent identifică și întocmește lista contribuabililor care au realizat veniturile supuse contribuțiilor sociale și de sănătate, a căror valoare netă/brută/încasată cumulată, după caz, se situează la nivelul a cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, pe baza următoarelor formulare:
  • formularul 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate";
  • formularul 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit";
  • formularul 256 "Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice";
  • formularul "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice";
  • alte informații existente în evidența fiscală.
 • Pentru persoanele care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală se verifică în formularul 112, precum și în evidențele fiscale dacă acestea au realizat venituri din pensii sau/și venituri din salarii și asimilate acestora. În situația în care au fost realizate venituri din categoriile menționate cel puțin o luna în perioada de realizare a veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, acestea din urmă nu se iau în considerare la stabilirea plafonului minim anual de 12 salarii minime brute pe țară;
 • Dacă, în termen de 60 de zile de la dată comunicării „Deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”, contribuabilul își îndeplinește obligațiile declarative, decizia se anulează.
 
Formularul 112
Ordinul 3063/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a ''Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate'' (MO nr. 794/1.10.2019)
 
 • Intră în vigoare începând cu 1 octombrie 2019;
 • Se aplică începând cu obligațiile declarative aferente lunii iulie 2019. În acest sens, contribuabilii trebuie să depună declarații rectificative;
 • În cazul în care, în urma depunerii declarațiilor rectificative, rezultă dobânzi și penalități de plată acestea nu se vor datora, aplicându-se prevederile art. 78 “Cazul de forță majoră și cazul fortuit” din Codul de procedură fiscal;
 • Prevederile actului normativ se aplică în următoarele situații:
  • Pentru salariații care au încheiate cu angajatorii contracte de muncă cu timp parțial, facilitățile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiția ca salariul tarifar orar să fie cel puțin egal cu 17,928 lei;
  • Dacă un salariat cu normă întreagă are prevăzut în contractul individual de muncă un salariu lunar brut de încadrare de minimum 3.000 lei/luna, dar în luna de raportare a lucrat fracție de lună sau s-a aflat în concediu medical, acesta beneficiază de facilitățile fiscale pentru venitul realizat;
  • Facilitățile fiscale se acordă și persoanelor fizice detașate pe teritoriul României, dacă entitatea la care sunt detașate desfășoară activități în domeniul construcțiilor, îndeplinește condițiile cumulative (cifra de afaceri din construcții mai mare de 80% în totalul cifrei de afaceri, salariul minim brut de 3000 lei corespunzător unui număr de 167,333 ore și un salariu tarifar orar de minim 17,928 lei) și dacă această efectuează plata drepturilor salariale pe perioada detașării. Facilitățile fiscale nu se acordă persoanelor fizice care sunt detașate în străinătate;
  • În cazul contractelor de internship și de ucenicie, facilitățile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiția ca salariul tarifar orar să fie cel puțin egal cu 17,928 lei;
  • Începând cu data de 22.07.2019, în cazul îndeplinirii cumulative a condițiilor privind domeniul construcțiilor, facilitățile fiscale se acordă pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor de până la 30.000 lei lunar. Pentru partea care depășește plafonul de 30.000 lei nu se acordă facilitățile fiscale;
  • În cazul în care se realizează venituri asimilate salariilor, unde nu există un timp normat, cum ar fi contract de administrare, de mandat și altele, facilitățile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiția ca venitul brut lunar realizat să fie cel puțin egal cu 3.000 lei.
 
Modificări ale Codului Fiscal
Legea 172/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO nr. 815/08.10.2019)
 
 • Intră în vigoare începând cu 11 octombrie 2019;
 • Se modifică art. 270 alin. (3) lit. b) care prevedea că se consideră livrare de bunuri, din punct de vedere al TVA, transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urmă executării silite. Conform modificărilor aduse, nu se consideră livrare de bunuri transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urmă executării silite, în situația în care sunt transferate bunuri imobile de o persoană impozabilă unei instituții publice în scopul stingerii unei obligații fiscale restante;
 •  Articolul 270 alineatul (4), litera c) este abrogat. Aceasta stabilea că sunt assimilate livrărilor de bunuri effectuate cu plata preluarea de către o persoană impozabilă de bunuri mobile corporale achiziționate sau produse de către aceasta, altele decât bunurile de capital prevăzute la art. 305 alin. (1) lit. a), pentru a fi utilizate în scopul unor operațiuni care nu dau drept integral de deducere, dacă taxa aferentă bunurilor respective a fost dedusă total sau parțial la dată achiziției;
 • Se modifică art. 316 alin. (9) și alin. (11) lit. h). Astfel, criteriile pentru evaluarea riscului fiscal vor fi stabilite prin norme metodologice ale Codului fiscal, care se aprobă prin Hotărâre de Guvern și se renuntă la reglementarea criteriilor de evaluare a riscului fiscal prin ordin al Președintelui ANAF.
 
Legea 185/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (MO 848/18.10.2019)
 
 • Intră în vigoare începând cu 21 octombrie 2019;
 • Se introduce scutirea de la impozitul pe clădiri, terenuri și mijloce de transport pentru aceaste categorii de bunuri transferate din proprietatea părinților în cea a copiiilor persoanelor persecutate politic începând cu 06 martie 1945, persoanelor deportate în străinătate sau care au fost prizonieri.
 
Eliminarea obligativității stampilei și pentru instituțiile publice, dar nu în totalitate

Legea 169/2019 pentru modificarea şi completarea art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative (MO nr. 815/08.10.2019)
 

 • Intră în vigoare începând cu 11 octombrie 2019;
 • Neaplicarea obligatorie a ștampilei pe documente se extinde și către persoanele juridice de drept public (inițial, OG 17/2015 prevedea excluderea de la obligativitatea aplicării ștampilei pe documente doar a persoanelor fizice, juridice de drept privat și a entităților fără personalitate juridică);
 •  Autoritățile vor folosi ștampila doar acolo unde există legi sau ordonanțe prin care li se impune expres folosirea ștampilelor;
 • Fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, entităților fără personalitate juridică, precum și persoanelor juridice de drept public aplicarea ștampilei pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri, săvârșită de către persoană din cadrul unei instituții sau autorități publice, constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară a acesteia, conform prevederilor legale.
 
Indexare valoare tichete de creșă
Ordinul 3175/2019 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub forma de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2019 (MO nr. 841/16.10.2019)
 
 • Pentru semestrul II al anului 2019, începând cu luna octombrie 2019, valoarea sumei lunare care se acordă sub forma de tichete de creșă este de 460 lei;
 • Noua valoare se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2020, respectiv februarie 2020 și martie 2020.
 
Important
Declarației de mediu - depunere online obligatorie din ianuarie 2020
Ordinul 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță (MO nr. 544/03.07.2019)
 
 •  Conform actului normative contribuabilii la Fondul pentru mediu pot utiliza metodă de depunere a declarațiilor la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță, că metodă alternativă de depunere a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu folosind un certificat digital emis de un prestator de servicii de încredere calificat;
 • Depunerea declarației online se face pe site-ul AFM în secțiunea "Depunere declarații online";
 • În prezent, depunerea declarației de mediu se poate face fie în format fizic, fie online.
 • Deși actul normativ nu nu menționează o dată obligatorie privind depunerea exclusiv online a declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu, conform informațiilor de pe site-ul AFM, începând cu dată de 1 ianuarie 2020, utilizarea aplicației informatice pentru serviciul "Depunere declarații online" este obligatorie;
 • Contribuabilul care a utilizat pe parcursul unui an fiscal ambele cai de transmitere a declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu este obligat să depună declarația aferentă lunii decembrie 2019 prin intermediul serviciului "Depunere declarații on-line". în caz contrar, declarația se consideră necomunicata.
 • În vederea generării unui cont de acces pentru utilizarea serviciului "Depunere declarații online", reprezentantul legal al operatorului economic trebuie să depună o solicitare scrisă către AFM. În urmă acesteia, AFM generează un cont de acces și o parolă.
 • Înrolarea în serviciul "Depunere declarații online" se realizează prin completarea online a formularului de pe site-ul AFM unde trebuie încărcat și certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (în cazul reprezentantului legal) sau declarația notarială (în cazul împuternicitului reprezentantului legal), semnate de persoană autorizată folosind propriul certificat digital. Declarația notarială se depune și în original la sediul AFM.
 
Un nou sistem de TVA pentru tranzacțiile intracomunitare cu bunuri aplicabil de la 1 ianuarie 2020
Directiva 1910/04-dec-2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte armonizarea şi simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre
Regulamentul 1912/04-dec-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce priveşte anumite scutiri pentru operaţiunile intracomunitare
Regulamentul 1909/04-dec-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce priveşte schimbul de informaţii în scopul monitorizării aplicării corecte a regimului de stocuri la dispoziţia clientului
 
 • Începând cu anul 2020 va intră în vigoare Directiva (UE) 1910/2018 a consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Directivei 112/2006/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre;
 • Până la 1 ianuarie 2020 România va trebui să preia în legislația internă prevederile Directivei europene care presupune punerea în aplicare a unui pachet de măsuri rapide (“Quick fixes”) cu scopul de uniformizare a reglementările în materie de TVA aplicabile tranzacțiilor intracomunitare cu bunuri;
 • Nemodificarea legislației interne prin preluarea prevederilor Directivei europene 1910/2018 nu înlătura obligația României de a aplică Regulamentele europene 1912/2018 și 1909/2018, asociate Directivei europene, care vor fi direct aplicabile tuturor țărilor member UE începând cu 1 ianuarie 2020;
 • Pachetul de remedii rapide vizează următoarele:
  • Stocurile puse la dispoziția clienților
  • Acordarea scutirii pentru livrările intracomunitare de bunuri
  • Operațiunile în lanț
 
Stocuri puse la dispoziția clientului
 • În prezent nu există reguli de aplicare uniforme privind acest sistem în Uniunea Europeană. Astfel, 18 state memebre (inclusiv România) aplică măsuri de simplificare privind stocurile la dispoziția clientului, 10 state member nu aplică aceste măsuri, ele nefiind prinse în Directiva;
 • Din 2020 aceste reguli se vor aplica în toate statele membre, respectându-se următoarele condiții:
  • să existe un acord prealabil între furnizor și client, înainte de derularea operațiunilor, deci clientul trebuie să fie cunoscut de la momentul expedierii;
  • chiar dacă furnizorul este înregistrat în statul membru al sosirii bunurilor, se vor putea aplica măsurile de simplificare;
  • la expedierea bunurilor trebuie declarat livrare intracomunitara/achiziție intracomunitara dar cu valoare zero, iar apoi la preluarea bunurilor din stoc se declară cu valoare;
  • bunurile trebuie achiziționate în termen de 12 luni de la expediere. Dacă achiziția nu se întamplă în acest termen nu se mai aplică măsurile de simplificare și furnizorul trebuie să se înregistreze în statul de destinație și să declare achiziție intracomunitara;
  • registrele în care trebuie inscrise bunurile, atât de furnizor cât și de client vor fi reglementate uniform în Uniunea Europeană.
 
 • Măsurile de simplificare nu se aplică în următoarele situații:
  • au trecut 12 luni de când bunurile au fost expediate;
  • se înlocuiește clientul inițial cu alt client, bunurile rămânând în același stat, dar fără respectarea condițiilor privind înscrierea în registru și acordul scris;
  • bunurile se livrează în alt stat membru decat cel în care au ajuns inițial;
  • bunurile sunt pierdute, distruse, furate.
 • Dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile de aplicare a măsurilor simplificate furnizorul trebuie să se înregistreze în statul de destinație și să declare achiziție intracomunitară;
 
Acordarea scutirii pentru livrările intracomunitare de bunuri
 • Livrările intracomunitare de bunuri vor fi scutite doar dacă vor îndeplini cumulativ următoarele condiții:
  • clientul transmite furnizorului cod de TVA valabil în VIES, altul decât cel din care au plecat bunurile, codul de TVA devenind un element obligatoriu fără de care nu se poate acordă scutirea;
  • furnizorul depune declarația D390 în care include livrarea efectuată corect și la termen;
  • se face dovada transportului bunurilor;
   • dacă transportul se face de furnizor acesta trebuie să dețînă cel puțin două mijloace de proba din cele prevăzute in Regulamentul nr. 1912/2018, emise de două părți independente atât una față de cealaltă cât și față de vânzător și față de cumpărător (de exemplu: documentele referitoare la expedierea sau transportul bunurilor, precum un document CMR sau factură de transport sau documente de asigurare, plata transportului, documente emise de antrepozitar sau de o autoritate publică la sosirea bunurilor);
   • dacă transportul este asigurat de comparator, furnizorul trebuie să dețînă pe lângă documentele menționate mai sus și o declarație din partea clientului care să ateste că acesta a transportat bunurile în celălalt stat membru. Declarația trebuie furnizată de client furnizorului până pe dată de 10 a lunii următoare livrări.
 
Operațiunile în lanț
 • Se referă la livrări succesive de bunuri care fac obiectul unui singur transport intracomunitar. Transportul intracomunitar al bunurilor ar trebui să fie atribuit doar uneia dintre livrări și numai livrarea respectivă ar trebui să beneficieze de scutirea de TVA prevăzută pentru livrările intracomunitare, restul livrărilor fiind tratate că livrări locale supuse TVA la cota din statul de livrare.
 
Data: 04 noiembrie 2019