Software Producție Agricolă - Modul Charisma ERP


Globalizarea afectează puternic agricultura, cu cele două activităţi specifice: cultivarea pământului (inclusiv comercializarea cerealelor) şi creşterea animalelor. Competiția și grija crescută asupra calității produselor a impus agricultorilor să urmeze practici standardizate în acest domeniu. Prin folosirea unei soluții de producție dedicate, companiile agricole vor beneficia de reducerea costurilor și eliminarea timpului redundant, fiind astfel pregătite să înfrunte competiția globală.
 
Charisma Producție Agricolă este un modul auxiliar al Charisma ERP ce asigură planificarea și realizarea operațiunilor specifice, din faza pregătirii utilajelor agricole și până la executarea lucrărilor de fertilizare, arat și semănat, precum și identificarea, înregistrarea și trasabilitatea mișcării efectivelor de animle în conformitate cu normele de biosecuritate, protecția mediului și legislația în vigoare.


Câţiva dintre clienţii care utilizează modulul Producţie Agricolă
 
 

Software pentru producție vegetală

 
Funcționalități
 • Înregistrarea coordonatelor parcelelor cultivate la nivel de fermă, an agricol, solă sau cultură şi urmărirea contractelor de arendă;
 • Cartografiere - afişarea suprafeţelor corespunzătoare în format interfaţă grafică de tip hartă cadastrală (SHP) sau format tabelar;
 • Agricultură de precizie - prin combinarea funcţionalităţilor de reprezentare grafică şi importul fişierelor de date din măsurători asociate unui senzor, soluţia asigură ghidarea automată, cu posibilităţi flexibile de precizie a utilajelor. Veţi atenua astfel oboseala operatorului, reduce uzura maşinii, suprapunerile şi costurile de producţie, şi asigura funcţionarea 24/7 indiferent de condiţiile de mediu;
 • Gestiunea forţei de muncă şi a utilajelor - generarea automată a situaţiilor de lucrări, deconturi între subunităţi, calcul remuneraţii în urma pontajelor înregistrate pe lucrări, indicatori de performanţă operatori utilaje, urmărire flotă şi consum de carburant.
 • Înregistrarea stadiului de vegetaţie, evaluarea culturilor de probă, precipitaţiilor, irigaţiilor sau altor lucrări;
 • Raportări de lucrări zilnice, producţie fermă (în tone) pe fiecare fermă, solă, cultură şi integrare cu evenimentele din inventar;
 • Securizează subvențiile pe suprafață prin cartografie performantă și asigură postarea automată a raportărilor obligatorii pe site-ul APIA, soluția Charisma fiind conectată în timp real la site-ul agenției.

Planificarea anuală a producției

Software pentru zootehnie

Funcționalități

 • Optimizare procese, fluxuri şi activităţi operaţionale şi financiare specifice ramurilor sectorului zootehnic, precum:
  • Creștere animale pentru lapte (bovine, ovine);
  • Creștere animale pentru carne (bovine, ovine, suine, păsări);
  • Taurine/ suine pentru reproducere;
 • Integrare cu aplicații terțe destinate planificării, controlului, urmăririi și raportării producției, pentru o automatizare completă a fermelor care desfășoară activități zootehnice conexe precum abatorizare, prelucrare lapte și carmangerie;
 • Interfaţări conform legislaţiei cu site-ul SNIIA - Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor sau alte autorităţi din sistemul zootehnic (ANARZ – Agenția Națională pentru Ameliorare, Reproducție și Zootehnie, ANSVSA – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor).
 • Monitorizare administrativă (identificare și înregistrare), tehnică și financiară a efectivelor de animale din fermă:
  • Multi-exploatație: evidența animalelor se poate ține atât la nivel de fermă cât și de grup, fără limitări în privința numărului de animale gestionate;
  • Utilizarea unităților de măsură alternative (număr de bucăți/ capete și masă/ kg) pentru evidența paralelă a animalelor;
  • Gruparea animalelor pe loturi/ subloturi pe baza unor criterii diversificate precum vârstă, greutate, aspecte fiziologice etc.;
  • Integrare cu dispozitive hardware de urmărire a mișcării efectivelor de animale din fermă (cititoare cu cod de bare, tije pentru citire microcipuri etc.)
  • Gestionare unitară a tehnologiilor (echipamente, utilaje, resurse umane) de creștere animale pentru lapte/ carne;
  • Operații financiar-contabile specifice
 • Gestionarea diferențiată a animalelor vii (ex. vacile de lapte, taurii de reproducție vor fi înregistrați ca mijloace fixe, animalele de îngrășat vor fi înregistrate ca active circulante)
 • Operații contabile specifice creșterii animalelor (ex. achiziționarea animalelor, achitarea cu ordine de plată a facturii, vânzarea animalelor vii, spor lunar de creștere în greutate la prețul de achiziție, înregistrarea contravalorii animalelor vândute etc.)
 • Înregistrarea veniturilor și cheltuielilor pe centre de cost și profit – lot animale (identificare diferențiată pe baza unor criterii precum tip animal, rasă, vârstă, destinație etc.)
 • Trasabilitate efective de animale pe tot fluxul zootehnic și automatizarea activităților specifice de:
  • Identificare și înregistrare animalelor
 • Înregistrare documente însoțitoare de achiziție cu identificarea nominală pe eticheta cu cod de bare (crotalie la bovine, cabaline) sau microcip (la ovine);
  • Mișcarea animalelor
 • Înregistrare  evenimente precum naștere, moarte sau pierdere animal cu operare de date în documente precum act de naștere/ moarte și  în documente specifice legale (Formular F3), precum și asocierea sistemului specific de identificare (crotalie, microcip, tatuare pe crupă, tatuare cod ANARZ etc.)
 • În cazul cumpărărilor, încredințărilor, transferului sau abatorizării:
  • Reformare animale – schimbarea destinației animalului, cu modificarea tehnologiei aferente;
  • Înregistrare documente de livrare – comenzi de livrare (detaliate pe tip de animal, vârstă, marjă de greutate, sex, rasă, calitate animal) și operare date în documente specifice legale (Formular F2, certificat veterinar) și în site-ul web SNIIA;
 • Funcționalități avansate de raportare
  • Raportare puncte de lucru pentru creșterea animalelor
 • Sporuri de greutate
 • Greutate vie
 • Transferuri între categorii de greutate (Act de mutație de la o categorie la alta);
 • Notă: Cântăririle se fac pe loturi martor stabilite pe categorii de greutate care apoi se aplică prin extrapolare la restul loturilor de animale;
 • Consumuri reale/ normate de materii prime aferente hrănirii, vaccinării animalelor;
  • Raportare animale pentru reproducție
 • Doze material seminal congelat (MSC) la nivel de animal
 • Înregistrare indicatori de calitatate etc.
 • Conformitate cu legislația în vigoare și gestiunea unitară și eficientă a documentelor impuse de autoritățile de reglementare din domeniu
  • Registrul exploatației: date referitoare la exploatație, date referitoare la animalele din exploatație, date referitoare la animalele nou-intrate în exploatație, date referitoare la controlul autoritătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor competente.
  • Pașaport animal: crotalie si data fătării, unitatea de producție unde a fost fatat, originea, unitățile unde a fost transferat animalul, ultima unitate unde a fost sacrificat/decedat etc.
  • Cartea/cardul de exploatație: codul exploatației, adresa exploatației, numele, prenumele/denumirea și CNP/CUI ale proprietarului exploatației, adresa proprietarului exploatației
  • Formular de identificare – Formular F1
  • Formular de mișcare – Formular F2
  • Formular de declarare eveniment – Formular F3
 • Permite înregistrarea calendarului vaccinărilor, a nașterilor și organizarea alimentației, asigurând astfel conformitate cu normele de biosecuritate.

zootehnie1

Fig. 1 - formular de identificare

zootehnie2

Fig 2 - Pașaport bovină

zootehnie3

Fig 3 - Necesar zilnic de materii prime

 

Software pentru comerț cu cereale

 
Funcționalități
 • Urmărirea derulării contractelor de achiziție/vânzare cereale:
  • Date generale contract;
  • Produse contractate;
  • Parametri de calitate și penalizări cantitative si de pret în funcție de abaterile de la valorile parametrilor de calitate definiți;
  • Penalizări în funcție de plata la termen;
 • Monitorizare şi administrarea eficientă a stocurilor atât în depozite proprii, cât și ale terților în cazul mărfurilor aflate în custodie:
  • Calculate la fizic, util (STAS) și util la zero (fără impurități), conform legislației românești;
  • Fișă de magazie calculată la util (STAS);
  • Integrarea și preluarea automată a cantităților de la cântare electronice (în cazul intrărilor și ieșirilor de marfă);
  • Operațiuni specifce de prelucrare (aerare, tarare, gazare) și transfer marfă;
 • Gestionarea fluxurilor finaciar-contabile aferente contractelor de vânzare/achiziție:
  • Calculație de preț în baza parametrilor contractuali versus parametri laintrare/ieșire marfă, rezultând valoarea de plată (cantitatea utilă a cântăririi);
  • Generarea facturilor de achiziție și vânzarea în baza calculațiilor de preț si cantitate acceptata, concilierea eventualelor diferențe între calculație și factură;
  • Derularea prin modulul Financiar a plăților către furnizori și a încasărilor de la clienți;
  • Efectuarea automată a contabilităţii de gestiune (clasa 9);
 • Generarea automată a documentelor pe baza datelor din unul sau mai multe documente existente (conform fluxurilor predefinite), asigurând în acelaşi timp şi trasabilitatea acestora:
  • Intrări marfă (BCAR și analize recepție)/ieșiri marfă (avize de expediție);
  • Procese verbale reconciliere marfă ;
  • Documente însoțitoare pentru operațiunile și serviciile specifice de prelucrare a mărfii (aerare, gazare, tarare, transfer între depozite, recepție, încărcare, transport  etc.);
  • Documente plăți furnizori/încasări clienți etc.
 • Gestionarea activității din silozurile de cereale:
  • Managementul intrărilor/ieșirilor din siloz;
  • Conectarea la cântarele din locație;
  • Managementul analizelor de laborator;
  • Managementul stocului din siloz pe celule și loturi;
  • Emitere documente specifice : note de cântar, avize de expediție, note analiză laborator. Generare automată aviz de însoțire din nota de cântar și a declarațiilor de conformitate;
  • Rapoarte intrări/ieșiri pe furnizori/clienți/produse.
 • Raportări: centralizator contract, fișe de magazie, rapoarte contabile, financiare, marfă facturată etc.
   

Productie furajeră

Modulul Charisma Producție Furajeră se adresează Fabricilor de Nutrețuri Combinate care produc furaje pe baza unor retețe de fabricație, folosind materii prime și auxiliare. Modul poate fi utilizat prin conectare la automate de fabricație, cât și prin operarea directă a rapoartelor de producție.

Particularități

 • Rețetele de furaje (nutrețuri) combinate diferă în funcție de:
  • specie (păsări, porci sau bovine);
  • stadiul de creștere al animalelor;
  • valorile nutritive ale produsului final;
 • Necesitatea sterilizării furajelor în vederea asigurării calităţii lor şi siguranţei animalelor cărora le sunt destinate;
 • Control permanent al produsului final, pe întreg lanțul de producție.


Avantajele soluției:

 • Permite preluarea informațiilor direct din mediul de producție;
 • Permite ajustarea informațiilor în funcție de măsurări suplimentare ale cantităților de furaje și de materii prime;
 • Permite rapoarte comparative între:
  • producție și consum, preluate din automatele de producție;
  • producție și consumul efectiv înregistrate în urma cântăririlor externe;
 • Asigură trasabilitatea materiei prime în loturile de furaj fabricate;
 • Se pot lotiza automat produsele finite pe baza unor algoritmi proprii;
 • Evidenta clara a tipului de materii prime si a cantitatilor utilizate pentru fiecare produs furajer in parte.  

Funcționalități

 • Crearea retețelor de furaje combinate în funcție de parametrii care se doresc să se obțină
  • Se definesc rețetele de furaj precizând cantitățile materiilor prime necesare pentru producția unei unități de furaj. Rețetele pot fi cantitative sau procentuale și pot fi schimbate la nevoie. Retetele aplicate la un moment dat pentru un raport de producție râman în istoric și pot fi consultate în orice moment.

productie furajera

 •  Conectarea opțională cu automate de process (BUHLER)
  • În cazul în care se pot face transferuri de informații între automatele de conducere a proceselor de producție (ex. BUHLER), administrate de aplicația WINCOS și Charisma, producția de furaj și consumul de materii prime pot fi descărcate direct între cele două baze de date. Cantitățile transferate intră într-un  proces de validare după care sunt generate documentele cu descărcare/încărcare de stoc cu valoare operațională și contabilă.
 • Înregistrarea Raportului de producție
  • Pe baza informațiilor preluate din automatul de proces sau pe baza informațiilor introduse direct în Charisma se pot înregistra Rapoartele de producție și se pot genera atât producția de furaj, cât și consumul de materii prime

productie furajera2

Pentru o prezentare detaliată a funcționalităților soluției, vă rugăm descărcați broșura completă de mai jos.
Download
Charisma Productie Agricola

înapoiDemo live

Experimentaţi acum

Descoperiţi cea mai accesibilă şi intuitivă soluţie de afaceri.

Demonstraţie gratuită

Referinţe clienţi

"... Modulul de Zootehnie din Charisma urmărește în detaliu procesul de identificare a animalelor din fermele, în cazul bovinelor și cabalinelor prevăzând pașapoarte individuale, asigurate prin coduri de bare unice prinse în crotalia fiecărui animal. ..."
TCE 3 Brazi,
Culiță Tărâță
Agricost (TCE 3 Brazi – Culiță Tărâță)
"... Din abator se poate înregistra direct în stocul din Charisma produsele finale rezultate dintr-un pui. Se obține o trasabilitate totală a fiecărui lot de pui intrat în abator. Deoarece dintr-un pui poate rezulta cateva zeci de tipuri de produse, trasabilitatea este extrem de importantă pentru obținerea unei imagini clare a producției, în concordanță cu cererea. ..."
Avicarvil,
Carmistin
Carmistin - Avicarvil
"... CharismaERP a fost, categoric, alegerea corectă, dovedindu-se un valoros suport informatic și decizional ..."
Daniel Muntean,
General manager Rodbun
Rodbun
"... Pentru activitatea de producție vegetală, Charisma oferă informațiile necesare procesului agricol, susținând activitatea prin raportări grafice și tabelare din punctele de lucru dispersate în teritoriu, prin posibilitatea urmăririi stadiului de realizare a lucrărilor și a costurilor în timp real, precum și prin analiza profitabilității la nivel de centru de cost/profit (fermă, solă, parcelă, cultură etc.). ..."
Agro Chirnogi,
Maria Trading
Maria Trading (Agro Chirnogi)

Modul aplicabil în

Software agricultură

Newsletter

Fii la curent cu ultimele noutăţi în tehnologie!

* Nici nouă nu ne place spam-ul, de aceea fii sigur că toate datele sunt confidenţiale şi protejate.
 
Ne găsiţi şi pe  
© 2016 TotalSoft| Termeni şi condiţii | Site Map |Contact
Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Află mai multe.