Villeroy & Boch

Το Charisma HCM δίνει τη λύση στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων της Ρουμανικής θυγατρικής της Villeroy & Boch

Με τη χρήση του Charisma τα πράγματα έγιναν απλούστερα, σαφέστερα και διαφανή. Μειώσαμε το μεγάλο όγκο εργασίας που χρειαζόταν για το κλείσιμο κάθε μήνα, ενώ το ανθρώπινο στοιχείο εμπλέκεται πλέον μόνο στον έλεγχο των βασικών σημείων, ενώ το reporting στα κεντρικά μπορεί να είναι όσο πολύπλοκο χρειαστείMihaela Daniela Nagy, HR Manager

Εταιρεία

Η Mondial Lugoj είναι μια εταιρία παραγωγής ειδών υγιεινής με 40ετή παράδοση και διεθνώς αναγνωρισμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Το 1996 η Mondial Lugoj εξαγοράστηκε από την Γερμανικών συμφερόντων Villeroy & Boch AG, που ελέγχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών, και έκανε τη Ρουμανική εταιρία τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής του ομίλου μαζί με ένα εργοστάσιο στην Ουγγαρία. Έτσι, η Mondial άγγιξε σε τζίρο τα 26 εκ. ευρώ, με σύνολο προσωπικού 850 άτομα και γραμμή παραγωγής 100.000 τεμαχίων το μήνα.

Από το 1996, η Villeroy & Boch AG έχει επενδύσει στην ανάπτυξη της επιχείρησης της Lugoj. Στο επίκεντρο των βασικών επενδύσεων ήταν η παραγωγή ειδών υγιεινής από πορσελάνη, όπου η τεχνολογία έχει αλλάξει σε ποσοστό 90% από την εξαγορά της. Επενδύσεις έγιναν και στο λογισμικό υποδομής, επιλέγοντας τη λύση SAP για την χρηματοοικονομική και λογιστική διαχείριση. Παράλληλα με την επένδυση, έγινε και μεταφορά εξειδικευμένης γνώσης, με συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Κατάσταση

Το 2008, η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών HR ξεκίνησε με ανάλυση του τρόπου με τον οποίον εκτελούνταν συγκεκριμένες δραστηριότητες του τμήματος. Έγινε επίσης αξιολόγηση του συστήματος πληροφορικής της εταιρίας –επρόκειτο για μια λύση in-house λογισμικού που κάλυπτε μόνο τη μισθοδοσία. Η διαδικασία της μισθοδοσίας απαιτούσε την προσπάθεια τεσσάρων ανθρώπων και διαρκούσε δύο ολόκληρες μέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων εργάζονταν αποκλειστικά για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας και ήταν υπεύθυνοι για τις αποδοχές εκατοντάδων ανθρώπων. Το επόμενο βήμα ήταν η ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας πληροφόρησης, κάτι που συχνά οδηγούσε σε υπερωριακή απασχόληση προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες εργασίες.

Η διαχείριση των πληροφοριών για τους ανθρώπινους πόρους γινόταν σε excel, και στη συνέχεια  εξάγονταν τα μηνιαία δεδομένα προκειμένου αυτά να συμπληρωθούν με το χέρι σε μια standard φόρμα για reporting που ζητούσαν τα κεντρικά γραφεία της Γερμανίας. Υπό τις συνθήκες αυτές, αν και η αναφορά ήταν σύντομη και οι πληροφορίες περιορίζονταν αυστηρά σε αριθμητικά στοιχεία των εργαζομένων, χανόταν πολύ χρόνος για τη συμπλήρωση και επαλήθευσή του.

Τότε αποφασίστηκε η προμήθεια μιας εξειδικευμένης λύσης λογισμικού HR & Payroll για να εξαλείψει τα προβλήματα αυτά. Η διαδικασία προμήθειας του συστήματος βασίστηκε σε τρία σαφή κριτήρια: το νέο λογισμικό έπρεπε να συνδυάσει σε μια και μόνο βάση δεδομένων τον υπολογισμό της μισθοδοσίας και τις δραστηριότητες HR, να υποστηρίζει τη δημιουργία μιας πολύπλοκης βάσης δεδομένων με ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τους εργαζομένους της εταιρίας και να δίνει τη δυνατότητα περιβάλλοντος διασύνδεσης με το σύστημα SAP που χρησιμοποιείται για το reporting σε ομιλικό επίπεδο.

 «Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της Villeroy & Boch, έπρεπε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα προέκυπτε κανένα πρόβλημα από την υλοποίηση μιας ρουμανικής εφαρμογής. Με την επιλογή του Charisma HCM, διασφαλίσαμε ότι όλα τα προκαθορισμένα κριτήρια είχαν καλυφθεί, ιδιαίτερα αφού η εφαρμογή της TotalSoft ήδη προέβλεπε διασύνδεση με το SAP. Επίσης, από οικονομική άποψη επωφεληθήκαμε της σχέσης βέλτιστης ποιότητας και τιμής», αναφέρει η Mihaela Daniela Nagy –HR Manager στην Mondial SA.

Λύση

Η υλοποίηση του Charisma HCM στην Mondial ήταν πραγματική πρόκληση και για τις δύο ομάδες, καθώς η εταιρία λειτουργεί συνεχώς, και αυτό απεικονίζεται σε διάφορα φύλλα ωρομέτρησης και τρόπους υπολογισμού των αποδοχών. Για παράδειγμα ο υπολογισμός της μισθοδοσίας γίνεται ανάλογα με τις διάφορες κατηγορίες: εργαζομένων που έχουν ατομικές συμφωνίες, εργαζομένων που αμείβονται βάσει των ωρών εργασίας τους ή εργαζομένων που αμείβονται με σταθερό μισθό. Όλες αυτές οι εξαιρέσεις έπρεπε να αναπτυχθούν και να ενσωματωθούν στο Charisma.

 «Έχουμε επίσης ενσωματώσει χαρακτηριστικά για τον υπολογισμό των bonus απόδοσης και ποιότητας, ώστε να διατίθεται άμεσα και συγκεντρωτικά η πληροφόρηση αυτή με ένα απλό κλικ στο σύστημα» υποστηρίζει η κα Nagy.

Το Charisma HCM, εκτός από την προσαρμογή του στις ιδιαιτερότητες της Mondial, περιλαμβάνει επίσης και υποσύστημα καταγραφής ωρών εργασίας και πρόσβασης, το οποίο από τον Ιανουάριο του 2011 θα παρέχει τις πληροφορίες των φύλλων καταγραφής των ωρών εργασίας που απαιτούνται για τον υπολογισμό των αποδοχών, όπως και υποσυστήματα για την εκπαίδευση, τον έλεγχο και τη διαδικασία προσλήψεων. Έτσι, η λύση της TotalSoft προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο των διαδικασιών HR και ακρίβεια δεδομένων, τη δυνατότητα καθορισμού σημαντικών σημείων ελέγχου για κάθε βήμα της διαδικασίας και του υπευθύνου αυτής.
Η υλοποίηση της λύσης επέφερε σημαντικό όφελος στον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών:
 
Αποτελέσματα

«Με τη χρήση του Charisma τα πράγματα έγιναν απλούστερα, σαφέστερα και διαφανή. Μειώσαμε το μεγάλο όγκο εργασίας που χρειαζόταν για το κλείσιμο κάθε μήνα, ενώ το ανθρώπινο στοιχείο εμπλέκεται πλέον μόνο στον έλεγχο των βασικών σημείων, ενώ το reporting στα κεντρικά μπορεί να είναι όσο πολύπλοκο χρειαστεί», υποστηρίζει η κα Nagy.

Άλλο αξιοσημείωτο επίτευγμα ήταν η ολοκλήρωση του Charisma με το SAP, και πλέον το κόστος των δραστηριοτήτων εξάγεται αυτόματα από τη μια εφαρμογή στην άλλη. Επίσης, η TotalSoft σήμερα έχει αναλάβει τη διασύνδεση με το Global HR, τη λύση HR που χρησιμοποιείται σε όλο τον όμιλο, και έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων για του 9.800 εργαζομένους. Όταν ολοκληρωθεί το έργο αυτό, το Charisma θα είναι σε θέση να ανακτά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να απαιτείται τοπική παρέμβαση. Θα εξαλείψει τις χρονοβόρες ενέργειες που απαιτούν σήμερα ιδιαίτερη προσοχή.

Συγκρίνοντας τις απαιτήσεις με τα οφέλη που αποκομίσαμε, καταλήξαμε στο ότι οι στόχοι επετεύχθησαν και ότι η Mondial έχει δημιουργήσει μια λύση με μια βάση δεδομένων τόσο λεπτομερή ώστε «αν θέλαμε, θα μπορούσαμε να βρούμε ακόμα και τον αριθμό παπουτσιού του κάθε εργαζομένου μας» δηλώνει χαριτολογώντας η HR Manager.
 

Άλλες συστάσεις

Άλλοι πελάτες

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Μαρτυρίες

"... ..."
Julia Mikó,
General Manager

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.