Δημαρχείο 6ης Περιφέρειας

Charisma, εκπλήρωση του προϋπολογισμού και εύκολο reporting για το Δημαρχείο της 6ης Περιφέρειας.

Το Charisma παρέχει στους δημόσιους οργανισμούς μία σειρά ειδικών reports και επιτρέπει τη στενή παρακολούθηση των προϋπολογισμών, έτσι ώστε να τηρείται αυτό ακριβώς που έχετε καθορίσει. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το πιο σημαντικό όφελος του Charisma, κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατό με την παλιά εφαρμογή που χρησιμοποιούσε το ΔημαρχείοMihăiţă Cristian, Project Manager

Ο οργανισμός
Το Δημαρχείο της 6ης περιφέρειας του Βουκουρεστίου είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση έργων τοπικού ενδιαφέροντος, όπως:  η εκτέλεση αποφάσεων του συμβουλίου, η προετοιμασία του έργου του τοπικού προϋπολογισμού και ο έλεγχος των δαπανών, η διασφάλιση της δημόσιας τάξης, η προετοιμασία του γενικού χωροταξικού σχεδίου, η διατήρηση και η αποκατάσταση δημοσίων οδών, η καταμέτρηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον δημόσιο τομέα, η τήρηση σαφών αρχείων σχετικά με κατασκευαστικά έργα, ο έλεγχος της αποθήκευσης των αποβλήτων των νοικοκυριών  κλπ.


Η κατάσταση
Η συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αλλά και η αύξηση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου οργανισμού ήταν απαραίτητες. Αυτό ήταν  δυνατόν μόνο με την υιοθέτηση μίας ολοκληρωμένης λύσης πληροφορικής, που να επιτρέπει την παρακολούθηση όλων των επιμέρους ενεργειών - από χρηματοοικονομικά μέχρι προϋπολογισμούς για ανθρώπινους πόρους - και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εκτελεσμένων έργων.

Το Δημαρχείο της 6ης Περιφέρειας, έκανε αυτό το βήμα από το 2007, όταν ζήτησε την υποβολή προσφορών, για την αγορά ενός ισχυρού πληροφοριακού συστήματος, το οποίο να συνδυάζει τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες με ένα module ειδικευμένο σε προϋπολογισμούς δημόσιων οργανισμών.  Επιπλέον, οι εκπρόσωποι του Δημαρχείου πρόσεξαν τα πλεονεκτήματα της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων και της μισθοδοσίας, άψογα ενσωματωμένα με συστήματα timesheet, συστήματα πρόσβασης αλλά και συστήματα παρακολούθησης εικόνας/ήχου. Με εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα αυτό, η TotalSoft παρείχε όλη την απαραίτητη υποδομή λογισμικού, η οποία αποτελεί πλέον την τυπική πλατφόρμα εργασίας μέσα στο δημαρχείο.


Η λύση
Όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά, το πιο σημαντικό συστατικό του συστήματος είναι το Charisma ERP, μία λύση διαχείρισης επιχειρήσεων, μέσω των module του που επιτρέπουν τη διαχείριση οικονομικών μεγεθών, της λογιστική, των πάγιων στοιχείων ενεργητικού, τις αγορές κ.λπ.). Πέρα από αυτό το κεντρικό κομμάτι του συστήματος, υπάρχει ένα ειδικό module παρακολούθησης πιστωτικών ορίων και του προϋπολογισμού ενός δημόσιου φορέα, το οποίο δίνει στην 6η Περιφέρεια τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τα έσοδά της, συμπεριλαμβανομένων των διορθώσεων του προϋπολογισμού.

Όπως προστάζουν οι κανονισμοί του Υπουργείου Οικονομικών  για τις μονάδες του προϋπολογισμού, το Charisma περιλαμβάνει επίσης ένα module πληρωμών (ALOP), το οποίο περιλαμβάνει μία σειρά τυπικών αλλά και υποχρεωτικών φορμών όπως: πρόταση δαπάνης, (έντυπο που ανακοινώνει την πρόθεση ανάθεσης ενός ποσού από τον προϋπολογισμό ), εργοδότης προϋπολογισμού και δέσμευση ποσού από τον προϋπολογισμό, έγκριση πληρωμών, παρακολούθηση των δαπανών από κονδύλια του προϋπολογισμού και κίνηση του λογαριασμού (το έγγραφο αυτό ολοκληρώνει τον κύκλο). Το πλεονέκτημα του module αυτού, είναι η ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων αυτών των εργασιών πράξεων, όπως προστάζει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Οικονομικών (1792/2002).

Προκειμένου να εφαρμοστεί ο νόμος 550/2002 όσον αφορά στην πώληση εμπορικών χώρων και τη διαχείριση των σχετικών ενεργειών, η TotalSoft δημιούργησε μια σύμβαση μέσα στο  Charisma, η οποία δημιουργεί αυτόματα ένα χρονοδιάγραμμα πληρωμών με βάση το ποσό προκαταβολής που καταβάλλεται από τον αγοραστή, τον αριθμό των δόσεων, τόκων, κ.λπ.  Τα τιμολόγια που σχετίζονται με αυτές τις πράξεις εκδίδονται σε μηνιαία βάση. Τέτοιες καταγραφές σε «πρωτόγονη» μορφή, όπως για παράδειγμα σε Excel, γίνονται πλέον αυτοματοποιημένα και με ακρίβεια, υπολογίζοντας τις δόσεις, τις κυρώσεις και στη συνέχεια παράγοντας το τιμολόγιο και το δελτίο της λογιστικής.

Μια άλλη ιδιαιτερότητα των κρατικών θεσμών, και συγκεκριμένα της 6ης Περιφέρειας, είναι ο τρόπος διαχείρισης παγίων περιουσιακών στοιχείων. Στα αρχεία του οργανισμού, διατηρούνται εγγραφές τόσο δημόσιας περιουσίας, όσο και ιδιωτικής, το σύστημα της TotalSoft το επιτρέπει.  

Ένα άλλο στοιχείο του συστήματος που υλοποίησε η TotalSoft ήταν το προϊόν Charisma HR, το οποίο διαχειρίζεται τον υπολογισμό της μισθοδοσίας, καθώς και τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, για περισσότερους από 350 εργαζόμενους του ιδρύματος.


Τα αποτελέσματα
Το σημαντικότερο όφελος που έφερε το Charisma, το οποίο δεν ήταν δυνατό στην παλιά εφαρμογή που χρησιμοποιούσε η 6η Περιφέρεια, ήταν η επιβολή περιορισμών των δαπανών, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την υπέρβαση του προϋπολογισμού.
 
Όσον αφορά στις αναφορές, οι δημόσιοι οργανισμών, καθώς και οι εμπορικές εταιρείες, υποβάλουν δήλωση προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη Διεύθυνση Δημόσιων Λογιστικών του Βουκουρεστίου. Στην περίπτωση αυτή, οι αναφορές πρέπει να υποβάλλονται ανά τρίμηνο και ονομάζεται δήλωση. Το Charisma παρέχει στους δημόσιους οργανισμούς μία σειρά ειδικών εκθέσεων, όπως: εκτέλεση  προϋπολογισμού (ποσά που διατίθενται και ποσά που καταβάλλονται), αναφορά προϋπολογισμού, δήλωση, πιστωτικό προϋπολογισμού, πιστωτικό αίτημα διανομής.

Το Δημαρχείο αποστέλλει αναφορές δύο φορές, μία για αυτό και μία συγκεντρωτικά, γι 'αυτό και για τους δευτερεύοντες οργανισμούς του (Μητρώο πληθυσμού, Κοινοτική Αστυνομία, Φορολογική Διεύθυνση, Διαχείριση Αγοράς, Διαχείριση Σχολείων, ADP, Πνευματικό Κέντρο). Κάθε οργανισμός δημιουργεί τις δικές του αναφορές, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για αυτές και τις υποβάλλει στο Δημαρχείο. Όλα τα δεδομένα είναι κεντροποιημένα και σε συγκεκριμένη μορφή. Εάν οι οργανισμοί που υπάγονται στην 6η Περιφέρεια διαχειρίζονταν τις δραστηριότητές τους επίσης με το σύστημα Charisma, τότε η πληροφορίες θα μπορούσε να διατηρείται κεντροποιημένη αυτόματα, ενώ θα υπήρχε συνέπεια σε όλες τις αναφορές.  
Εκπληρώνοντας τον προϋπολογισμό .

Το σύστημα της TotalSoft επιτρέπει την κατανομή και την παρακολούθηση κάθε δαπάνης, εφόσον ο προϋπολογισμός δεν έχει ξεπεραστεί. Πρακτικά, η πρόταση του προϋπολογισμού, διαρθρωμένη σε κεφάλαια, τίτλους και τμήματα, γίνεται μέσα από το Charisma. Το σύστημα επιτρέπει την εκτύπωση, έτσι ώστε να μπορεί να σταλεί η πληροφορία στο Τοπικό Συμβούλιο για έγκριση. Από τη στιγμή που ο προϋπολογισμός έχει εγκριθεί και επικυρωθεί μέσα από το σύστημα, το Charisma αναλαμβάνει την παρακολούθηση του όπως και την εκπλήρωση των όρων πληρωμής.

Άλλες συστάσεις

Άλλοι πελάτες

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.