Αρχική Σελίδα I Λύσεις I Charisma ERP I Επιπρόσθετα Modules I Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Η οικονομική και τεχνολογική εξέλιξη σε πεδία όπως η αρχιτεκτονική, η δόμηση κτιρίων, η διακόσμηση εσωτερικών χώρων ή οι συμβουλευτικές υπηρεσίες έχουν οδηγήσει σε μία εκρηκτική ανάπτυξη της πολυπλοκότητας του κάθε έργου αλλά και σε υψηλότερες απαιτήσεις από τους πελάτες ή των ερευνητικών δραστηριοτήτων που απαιτούν όλο και περισσότερους πόρους. Η διαχείριση αυτών των έργων μεταφράζεται σε νέες προκλήσεις οι οποίες είναι δύσκολο να υλοποιηθούν χωρίς πληροφοριακές λύσεις συγκεκριμένα για αυτά τα επιχειρηματικά πεδία. Η χρησιμοποίηση με τρόπο πιο αποδοτικό των ανθρωπίνων ή χρηματικών πόρων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος σχετικά με τα κόστη των εσωτερικών διαδικασιών είναι μόνο μερικά από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει για την αύξηση της κερδοφορίας και η οποία μπορεί να διασφαλίσει την επιτυχία της εταιρείας.

Το Charisma διαχείριση χαρτοφυλακίου παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σχετικά με τη δημιουργία, αποθήκευση και αναζήτηση συμβολαίων, έργων ή εργασιών που εκτελούνται από την εταιρεία καθώς και σχετικά με τη διαχείριση εγγράφων και πόρων που χρησιμοποιούνται. Πλήρης ενσωμάτωσή του με το Charisma ERP, το Primavera, το Charisma HCM ή κάποιας άλλης λύσης CRM ή διαχείρισης εγγράφων. Το Charisma διαχείριση χαρτοφυλακίου ολοκληρώνει μία λύση για την παρακολούθηση των οικονομικών επενδύσεων ή συμβολαίων.

Χάρης της πρόσβασης σε μία μόνο συγκεντρωτική βάση δεδομένων, οι εταιρείες επωφελούνται καθώς μειώνουν τα κόστη που σχετίζονται με τη διαχείριση των συμβολαίων, αυξάνεται ο βαθμός συμμόρφωσης με τα συμβόλαια και την πολιτική της εταιρείας καθώς και μειώνοντας τους κινδύνους και βελτιώνοντας την οικονομική διαχείριση.


Οικονομικά και λειτουργικά οφέλη

Μειώνει τα κόστη που σχετίζονται με την διαχείριση των συμβολαίων
Το προϊόν σταματάει τις μεσαιωνικές πρακτικές και παρέχει μοντέρνες μεθόδους για τη διαχείριση των συμβολαίων, συγκεντρώνοντας τα δεδομένα, εξαλείφοντας την περιττή και χειρονακτική εργασία, δίνει την ευελιξία παραμετροποίησης, αυτοματοποίησης ή αφαίρεσης συγκεκριμένων βημάτων ( συμβόλαια με ποσά κάτω από ένα όριο δεν απασχολούν το νομικό τμήμα), καταφέρνοντας μία σημαντική μείωση στα επιχειρησιακά λειτουργικά κόστη.

Αυξάνει το βαθμό συμμόρφωσης και εξαλείφει τους οικονομικούς κινδύνους
Λόγω της γρήγορης πρόσβασης που παρέχει σε αποθηκευμένα δεδομένα σχετικά με καταστάσεις που έχουν ολοκληρωθεί στο παρελθόν, η λύση προστατεύει την εταιρεία και τη βοηθάει στην παρατήρηση και στον εντοπισμό κανόνων που θα πρέπει να ακολουθεί σε μελλοντικές ανάλογες καταστάσεις (π.χ. να μην επιτρέπεται η υπογραφή συμβολαίων όπου τα πρόστιμα έχουν ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο όριο).

Μειώνονται οι κίνδυνοι λειτουργίας
Το προϊόν διασφαλίζει ένα αποδοτικό έλεγχο σχετικά με την εκτέλεση των συμφωνηθέντων έργων, εξαλείφοντας τα ανθρώπινα λάθη και σηματοδοτώντας την ανάγκη κάποιων εργασιών να ενσωματωθούν στα συμβόλαια. Το Charisma διαχείριση χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει τις απαιτούμενες ειδοποιήσεις εργασιών, οι οποίες είναι πλήρως παραμετροποιήσιμες, καθώς και ειδοποιήσεις για κινδύνους που σχετίζονται με κάθε εργασία.

Βελτιώνει την οικονομική διαχείριση
Το προϊόν βελτιώνει την οικονομική διαχείριση βασιζόμενο στην υποστήριξη αποφάσεων η οποία παρέχεται στη διευθυντική ομάδα και σχετίζεται με έναν αποδοτικό έλεγχο όλων των οικονομικών οντοτήτων όπως είναι οι προκαταβολές, τα τιμολόγια, οι πληρωμές, οι εγγυήσεις, τα αποδεικτικά καταθέσεων, τα πρόστιμα καθώς και σχετικά με την ανάλυση και προγραμματισμό των επενδύσεων (οικονομικά σενάρια, προϋπολογισμοί / business plan, χρηματοοικονομικές ροές, ισολογισμοί).
 
Μειώνει τους οικονομικούς κινδύνους και αυξάνει τον έλεγχο των εξόδων
Το Charisma διαχείριση χαρτοφυλακίου μειώνει τους οικονομικούς κινδύνους της εταιρείας καθορίζοντας/ οριοθετώντας/ σταματώντας κάθε αγορά μέσα σε ένα έργο αν αυτό είναι αναγκαίο, αυξάνοντας τις διαδικασίες ελέγχων και αποτρέποντας την υπέρβαση του προϋπολογισμού,
 
 
Κύρια Χαρακτηριστικά

 • Διαχείριση προσφορών για τον πελάτη. Περιλαμβάνει:
  • Συντήρηση εκδόσεων για τα σενάρια προσφορών
  • Πρόσβαση στο ιστορικό σεναρίων προσφορών
  • Διαχείριση τιμών
  • Σύγκριση με διαφορετικούς δείκτες αγοράς (για παράδειγμα, εάν η κατασκευή ενός κτιρίου εξεταστεί, το σύστημα υπολογίζει αυτόματα την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο)
  • Παραμετροποιήσιμες υπολογιστικές μεθόδους
  • Εισαγωγή από εφαρμογές αναφορών εξόδων.
  • Υποστήριξη του συστήματος δημοσίων προσφορών (νομικά έγγραφα)
  • Δυνατότητα προετοιμασίας της προσφοράς βασισμένη σε εσωτερικούς κανόνες.
  • Διαρκής αξιολόγηση για τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν / πρόγραμμα εκτέλεσης
  • Καθορισμός του προγράμματος αποστολής των λογαριασμών.
  • Εισαγωγή άλλων στοιχείων του συμβολαίου (εγγυήσεις, καθυστερήσεις, κτλ)
  • Συσχέτιση με το έργο.
    
 • Εσωτερικές Εκτιμήσεις. Περιλαμβάνει:
  • Διαχείριση αναφορών εξόδων, εκτίμηση του πραγματικού κόστους κάθε συμβολαίου.
  • Δυνατότητα δημιουργίας σεναρίων έτσι ώστε γίνει μία ανάλυση των διαφορετικών μεθόδων επίτευξης των στόχων.
  • Λεπτομέρειες σχετικά με την προσφορά στον πελάτη με παρουσίαση των πραγματικών πόρων, ποσοτήτων, κτλ
  • Δημιουργία συσχετίσεων με το έργο
  • Εισαγωγή από εφαρμογές αναφορών εξόδων
  • Χρησιμοποίηση εσωτερικών ή ευρύτερων κανονισμών ( χρησιμοποιείται για νομικής φύσεως αναφορές, π.χ. κατασκευή δημαρχείων)
  • Δυνατότητα εισαγωγής κανόνων του κατασκευαστή
 • Διαχείριση συμβολαίων. Περιλαμβάνει:
  • Φάσεις του συμβολαίου και πληροφορίες
  • Παραμετροποιήσιμες ροές για την εγκρίσεις και υπογραφές
  • Ανάλυση και καταγραφή κινδύνων
  • Διοίκηση των εμπλεκόμενων φορέων
  • Τιμολόγηση σε επίπεδο συμβολαίου, βασιζόμενη στο επίπεδο των εργασιών που έχουν επιτευχθεί
  • Οικονομική διαχείριση των συμβολαίων με δυνατότητα εντοπισμού των εσόδων και των εξόδων ανά κέντρο κόστους
 • Κατάσταση εργασιών. Περιλαμβάνει:
  • Περιοδική, μηνιαία ή εβδομαδιαία αξιολόγηση της έκβασης των εργασιών ώστε να γίνεται η τιμολόγηση.
  • Δυνατότητα ανάλυσης/ σύγκρισης της εσωτερικής καταγραφόμενης προόδου.  
  • Δυνατότητα αυτοματοποίησης της διαδικασίας.
  • Διαχείριση αλλαγών, βασισμένης στα ακόλουθα έγγραφα:
  • Πρόσθετη σημείωση ή Waiver σημείωση για τα αντικείμενα ή μέρη των αντικειμένων.
  • Αίτηση αλλαγής
  • Προσθήκες, σε περίπτωση όπου ένα συμβόλαιο πρέπει να αλλαχτεί, διατηρώντας την ιστορικότητα των στοιχείων που μεταβάλλονται σε βάθος χρόνου.
 • Διαχείριση Έργου. Περιλαμβάνει:
  • Παρακολούθηση των έργων σε επίπεδο συμβολαίου, καθώς και των εργασιών μέσα στο έργο.
  • Σύγκριση μεταξύ του προϋπολογισμού και των αποτελεσμάτων βασισμένη στο συγχρονισμό με το σύστημα Primavera ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα διαχείρισης έργου.
  • Λειτουργίες προγραμματισμού
  • Ροές σε επίπεδο εργασιών
  • Δυνατότητα ανάθεσης ίδιους ή νοικιασμένους πόρους σε εργασίες.
  • Δυνατότητα συλλογής της αγοράς και χρήσης προϊόντων, μηχανημάτων και εργατικού δυναμικού
  • Δυνατότητα της αυτόματης συλλογής αγοράς και χρήσης προϊόντων από τρίτες εφαρμογές.
  • Ενσωμάτωση στις ροές αγορών του Charisma ERP.
 • Υπό-εργολάβοι. Το υποσύστημα παρακολουθεί και διαχειρίζεται τις προσφορές, τα συμβόλαια και τα έργα με τους υπό-εργολάβους. Περιλαμβάνει:
  • Καθορισμός της μορφής των προσφορών για τους υπό- εργολάβους.
  • Συλλογή και σύγκριση των προσφορών από τους υπό-εργολάβους.
  • Παραμετροποιήσιμες εγκριτικές ροές.
  • Υποστήριξη διαπραγματεύσεων (καταγραφή των εργασιών που πρέπει να δοθεί ξεχωριστή εργολαβία)
  • Προσθήκες/ Waivers.
  • Κατάσταση εργασιών από τους υπό-εργολάβους με σκοπό την αποδοχή των υπό κατασκευή τμημάτων με σκοπό την τιμολόγηση.
  • Δυνατότητα ανάθεσης ολόκληρου ή μέρους ενός έργου σε έναν ή περισσότερους υπό-εργολάβους.
  • Χρησιμοποίηση και παρακολούθηση των πόρων και του κόστους μίσθωσης. Η κατάσταση των έργων διαχειρίζεται μέσω χρονοπρογράμματος (ανθρώπινοι πόροι και μηχανές).
 • Χρηματοδοτήσεις. Το υποσύστημα παρακολουθεί και διαχειρίζεται τις εσωτερικές και εξωτερικές χρηματοδοτήσεις όπως είναι οι πιστώσεις και οι αναθέσεις έργων. Δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών σχετικά με το αν αξίζει να γίνει η υλοποίηση ενός έργου χρησιμοποιώντας ένα σύνολο χρηματοοικονομικών προτύπων.
   
 • Ενσωμάτωση σε άλλες εφαρμογές. Το υποσύστημα είναι τμήμα του Charisma ERP suite και ενσωματώνεται εύκολα στο Primaver, στο Charisma HCM suite(HR, MMC, TSP, etc). Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει τις λειτουργίες συστημάτων διαχείρισης εγγράφων, CRM ή/ και λύσεων σε SharePoint.

 

Πελάτες μας που χρησιμοποιούν το Υποσύστημα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.