Operating Leasing

Σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά και γεμάτη με οικονομικές ευκαιρίες, είναι ζωτικής σημασίας για μία εταιρεία μισθώσεων να παραμείνει ως ένας σημαντικός ανταγωνιστής και να αντιμετωπίσει τις νομικές και οικονομικές προκλήσεις και αλλαγές. Όσο η αγορά μπορεί να επαναλάβει μία έκρηξη αιτημάτων για χρηματοδοτήσεις οχημάτων, μηχανών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κτιρίων, βιομηχανικό και αγροτικό εξοπλισμό, οι εταιρείες μισθωμάτων μπορούν να εξυπηρετήσουν τις εταιρείες με ένα στόλο απομακρύνοντας τους κινδύνους, διαχειρίζοντας τα έξοδα, μέσω μηνιαίων μισθωμάτων.

Συγκρίνοντάς το με το οικονομικό μίσθωμα, το επιχειρησιακό μίσθωμα σημαίνει τη χρησιμοποίηση των χρηματοδοτούμενων παγίων για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, χωρίς να υπάρχουν οι κίνδυνοι και τα πλεονεκτήματα που θα έπρεπε να λύσει κάποιος όντας ιδιοκτήτης αυτών των παγίων. Το υποσύστημα Επιχειρησιακό Leasing προσαρμόζεται πλήρως με τα υποσυστήματα του Charisma ERP business suite έτσι ώστε να δημιουργήσουν μία ολοκληρωμένη και αποτελεσματική λύση διαχείρισης των παγίων.


Πάγιο ενεργητικό

 • Αποτελεσματική παρακολούθηση της απόσβεσης των παγίων επιχειρησιακής μίσθωσης.
 • Επιτρέπει πολλαπλά συστήματα απόσβεσης τα οποία διαφέρουν σύμφωνα με τη διάρκεια, τον τύπο, το νόμισμα, τη μέθοδο εφαρμογής.
 • Επιτρέπει την αλλαγή της διαδικασίας απόσβεσης κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του παγίου προς απόσβεση με την αύξηση/ μείωση της αξίας, το κέντρο κόστους ή την τοποθεσία, κτλ.
 • Η μηνιαία λογιστική εγγραφή των σχετικών με την απόσβεση εξόδων.


Διαχείριση Στόλου

 • Επιτρέπει τη σύνδεση με δεδομένα από το μέρος στάθμευσης του στόλου μέχρι τα ολοκληρωμένα συμβόλαια.
 • Επιτρέπει τη χαρτογράφηση και ανάκτηση των καταγεγραμμένων εξόδων από τη διαχείριση του στόλου στα συμβόλαια επιχειρησιακών μισθωμάτων.
 • Διαχειρίζεται το διαχωρισμό των εξόδων σε ανταλλακτικά, επισκευές, μπαταρίες, κτλ για κάθε όχημα.
 • Συσχέτιση μεταξύ των συμβολαίων Επιχειρησιακό Leasing και των εγγραφών των οχημάτων μέσω της διαχείρισης του στόλου.


Οικονομικά και λειτουργικά οφέλη

Μειώνει τον εταιρικό κίνδυνο και το λειτουργικό κόστος
Συγκεντρώνοντας ετερογενή πληροφορία μέσω της καταγραφής της σε μία βάση δεδομένων, η περιττή και μη αυτοματοποιημένη εισαγωγή των δεδομένων σχετικά με τη διαχείριση των συμβολαίων εξαλείφεται. Η λύση αυξάνει την αποδοτικότητα και βελτιστοποιεί τα επιχειρησιακά τμήματα λόγω της αξιοσημείωτης ευελιξίας η οποία προσαρμόζεται τέλεια στις επιχειρησιακές ανάγκες κάθε εταιρείας οικονομικών υπηρεσιών και μισθωμάτων.

Αυξάνει τις πωλήσεις
Βασισμένο στη σύνθετη και ολοκληρωμένη προσφορά προϊόντων χρηματοδότησης και οικονομικής και διαχειριστικής υποστήριξης για εταιρείες SMB και κατασκευαστικές, το επιχειρηματικό εύρος της εταιρείας αυξάνεται σημαντικά. Λόγω της μείωσης του χρόνου που ξοδεύεται στη διαχείριση συμβολαίων, ο αριθμός των υπογεγραμμένων συμβολαίων αυξάνεται, ακόμα εξοικονομείται πολύ χρόνος μέσω δημιουργίας διαφόρων προσφορών με βάση τις ανάγκες του κάθε χρήστη, από τη γρήγορη διεθνοποίησή τους και τη γρήγορη συμφωνία των οικονομικών συμβολαίων.

Διασφαλίζει την αφοσίωση του πελάτη
Το υποσύστημα βελτιώνει τις σχέσεις με τους πελάτες μέσω ευέλικτων προγραμμάτων πίστωσης, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της αγοράς και της εσωτερικής στρατηγικής της εταιρείας.

Εμπειρία σχετικά με την αγορά
Το Charisma είναι ένα αναγνωρισμένο προϊόν στην αγορά για τον τομέα των λύσεων λογισμικού που απευθύνονται στις οικονομικές υπηρεσίες. Μπορείτε να επωφεληθείτε από αυτήν την εμπειρία και να ανεβάσετε τη δραστηριότητά της εταιρείας σας σε ένα υψηλότερο επίπεδο.


Χαρακτηριστικά

Η λύση υποστηρίζει ολόκληρη την επιχειρησιακή διαδικασία, από την προσέγγιση του πιθανού πελάτη μέχρι τη σύναψη του συμβολαίου, μέσω των παρακάτω πλεονεκτημάτων:

 • Μοναδική και συγκεντρωτική βάση δεδομένων.
 • Ένα ισχυρό σύστημα ασφαλείας με περιοριστικές δυνατότητες μέχρι το επίπεδο κάθε πεδίου μέσα στη διαδικασία.
 • Διαδικασία χρησιμοποίησης πολλαπλών νομισμάτων, αναπτύσσει και συντηρεί παραγωγικές σχέσεις με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον παρακολουθώντας συνεχώς τα δεδομένα σε πολλαπλά νομίσματα με θετική επίδραση στις τελικές αναφορές.
 •  Υψηλός βαθμός επεκτασιμότητας, παραμετροποίησης και αφομοίωσης τοπικών χαρακτηριστικών, καλύπτοντας τη συνολική δραστηριότητα κάθε τύπου εταιρείας, ανεξάρτητα από την εθνικότητα της εταιρείας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της υλοποίησης:

 • Φιλικό προς το χρήστη και συνεπές περιβάλλον για την εφαρμογή και την πρόσβαση μέσω διαδικτύου για κάθε θέση και επιχειρηματική διαδικασία - Sales Representative (Front-Office), Risk Manager, Leasing Manager ή Chief Accountant.  
   
 • Ολοκληρωμένη και γρήγορη παρακολούθηση για ροές εγγράφων από την αρχή μέχρι το τέλος, με παράλληλο εντοπισμό των διασυνδέσεων μεταξύ όλων των βημάτων και των εγγράφων στην επιχειρησιακή διαδικασία καθώς και των θεμάτων που προκύπτουν στην παραγωγή αναφορών πραγματικού χρόνου.
   
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών μισθώσεως μέσω προσφορών, αρχείων και εγκρίσεων, συμβολαίων, παραδόσεων και καταγραφή παγίων, αλλαγές κατά τη διάρκεια της επικύρωσης ενός συμβολαίου, επαναπωλήσεις. PVPP (πρωτόκολλο υποδοχής) και PVPP επιστροφής μεταξύ του πελάτη και του αρμοδίου από την εταιρεία, τα οποία εισάγονται κατά τη χρησιμοποίηση ή την επιστροφή ενός παγίου.
   
 • Χαρτοφυλάκιο πελατών και διαχείριση παγίων, ανεξάρτητα από τη φύση τους (οχήματα, εξοπλισμός, ακίνητη περιουσία, λογισμικό) με αποδοτική καταγραφή και παραγωγή αναφορών σχετικά με συγκεκριμένη πληροφορία και χαρακτηριστικά για κάθε πάγιο ή κατηγορία παγίων.
   
 • Χρησιμοποίηση προϊόντων χρηματοδότησης για τον καθορισμό και έλεγχο των τοπικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων και σε επίπεδο μεταπωλητή ορίζοντας τους τόκους, τις αποδοτικές περιόδους ή το νόμισμα, καθορισμός  και προγραμματισμός του προγράμματος αποζημιώσεων, φόροι και υποχρεώσεις προς τρίτους, κατηγορίες παγίων ή συνεργατών.
   
 • Διαχείριση συνεργατών και ο ρόλος τους στην επιχειρηματική διαδικασία (προμηθευτές, μεταπωλητές, εγγυητές, συνωφειλέτες), καθώς και η διαχείριση των προωθητικών ενεργειών όπως αυτές ορίζονται από κάθε συνεργάτη.
   
 • Διάφοροι τύποι από πρότυπα προγραμμάτων αποπληρωμής καθώς και παραμετροποιήσιμα τα οποία είναι βασισμένα σε συναρτήσεις στις οποίες η πρόσβαση είναι απευθείας μέσω του παραθύρου που βλέπει ο χρήστης. Διάφορες μέθοδοι υπολογισμού είναι αποδεκτές: συνδυασμός μεταξύ ισόποσων δόσεων, συνολικού τιμήματος, κεφαλαίου ή τόκου, ίδιο ή εποχιακό κεφάλαιο, κτλ μπορεί να περιλαμβάνει διαχωρισμό της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της επικύρωσης του συμβολαίου, διάφορες υπηρεσίες χρηματοδότησης ή μη και αμοιβές.
   
 • Σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο βασισμένο στη σχέση επιτοκίων, ανεξάρτητα από την συχνότητα ανανέωσης.
   
 • Χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους υπολογισμού των μηνιαίων ή ημερήσιων τόκων σχετικά με το πρόγραμμα αποζημίωσης με ετήσιο υπολογισμό είτε για 365 μέρες είτε για 360 μέρες καθώς και πραγματική διαχείριση του προγράμματος εσωτερικών πληρωμών.
   
 • Δυνατότητες χρησιμοποίησης πολλαπλών νομισμάτων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου και πολλαπλών κεφαλαίων ή προσφοράς και υπογραφής συμβολαίου, ανεξάρτητα της κατηγορίας, την πηγή του κεφαλαίου ή τον τύπο ΦΠΑ.
   
 • Παρακολουθεί την ιστορικότητα των αλλαγών των πρόσθετων εγγράφων στο συμβόλαιο μισθώσεων ώστε: να αλλάζει τις οικονομικές παραμέτρους, να προγραμματίζει εκ νέου τις δόσεις ή τις υπολειμματικές αξίες, τις προπληρωμές, τις εκχωρήσεις, τους τερματισμούς, τη συνολική ζημία.
   
 • Διαχείριση των εγγράφων ασφαλείας τα οποία σχετίζονται με τα συμβόλαια μισθώσεων, καθώς και με τις αλλαγές που γίνονται σε βάθος χρόνου διατηρώντας την ιστορικότητά τους.
   
 • Υποστήριξη διαφόρων ρόλων στη διαδικασία εγκρίσεων των αρχείων και/ ή της χρηματοδότησης συμβολαίων.
   
 • Αποκλειστικά συμβόλαια για τους πολύ σημαντικούς πελάτες με μεγάλες παραγγελίες και οι οποίοι χαρακτηρίζονται από παρόμοιες οικονομικές συνθήκες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για διάφορα ενεργά συμβόλαια μισθώσεως.
   
 • Εντοπίζει όλα τα έξοδα και έσοδα σε επίπεδο συμβολαίου, με τη δυνατότητα χρέωσης προς τον πελάτη. Επιπρόσθετα περιλαμβάνει τη διαδικασία εντοπισμού διαφόρων εγγράφων πληρωμής και/ ή υπηρεσιών αγοράς και τιμολογίων εξόδων σε επίπεδο συμβολαίου, διατηρώντας τη σύνδεση με την πηγή.
   
 • Παραγωγή τιμολογίων μέσω ενός σύνθετου και εύκολο στη χρήση περιβάλλον διεπαφής, ειδικά σχεδιασμένο για τη διαδικασία τιμολόγησης, το οποίο περιλαμβάνει προχωρημένου τύπου πληρωμές, αμοιβές, φόρους, διάφορα έξοδα, δόσεις, υπολειμματικές αξίες, ποινές, διαφορές στις ισοτιμίες συναλλάγματος και ασφαλίσεις.
   
 • Αυτόματος υπολογισμός των ποινών και/ ή των διαφορών στις ισοτιμίες σχετικά με τις καθυστερημένες πληρωμές, με τη δυνατότητα αυτόματης ή μη τιμολόγησης, ξεχωριστής ή ενσωματωμένης στα μηνιαία τιμολόγια.
   
 • Δημιουργία στοχοποιημένων ατόμων – παρακολουθεί όλους όσους έχουν χαρακτηριστεί ως κακοπληρωτές (άτομα ή νομικά πρόσωπα), περιλαμβάνει τη δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από μία εξωτερική βάση δεδομένων, όπως είναι το Credit Bureau.
   
 • Περιβάλλον ανάκτησης αρχείων.

 • Αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγωγής εγγράφων κατά τη διάρκεια του προγράμματος χρηματοδότησης με μόνο ένα κλικ στο συμβόλαιο μίσθωσης, και επιπρόσθετα λόγω της ενσωμάτωσής του με το Charisma ERP 2010 suite προσφέρει: τιμολόγια αγοράς – αρχικά ή τελικά τιμολόγια, εσωτερικά ή εξωτερικά τιμολόγια, ασφάλιση κεφαλαίων, CASCO, MTPL ή κινδύνου χρηματοδότησης, αμοιβές ή διάφορα έσοδα τα οποία πρέπει να τιμολογηθούν προς τον πελάτη, έγγραφα ασφαλείας, κτλ.
   
 • Προκαταβολή πληρωμής οχημάτων.

 • Πρότυπες ή παραμετροποιήσιμες αναφορές σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες κάθε εταιρείας.

 

Πελάτες που χρησιμοποιούν το Υποσύστημα Επιχειρησιακού Leasing

Επιστροφή

 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.