Financial Leasing

Σε μία αγορά ιδιαίτερα ευμετάβλητη, οι εταιρείες οικονομικών υπηρεσιών έχουν να αντιμετωπίσουν τις νομικές και οικονομικές αλλαγές καθώς και τις συνεχώς αυξανόμενες επιθέσεις από τους ανταγωνιστές. Το υποσύστημα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης προσδίδει ευελιξία στην διαδικασία αποφάσεων, υποστηρίζοντας την εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αύξηση της ικανοποίησης και της αφοσίωσης των πελατών.


Το υποσύστημα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης είναι ένα προϊόν λογισμικού ειδικά σχεδιασμένο ώστε να βελτιστοποιεί τα οικονομικά συμβόλαια και τη διαχείριση των διαδικασιών μισθώσεων. Η λύση καλύπτει τη συνολική εσωτερική ροή των εταιρειών παροχής οικονομικών υπηρεσιών, από την προετοιμασία των συμβολαίων με τους πιθανούς πελάτες μέχρι τη σύναψη των υπογεγραμμένων συμβολαίων, ώστε να είναι συμβατά με κάθε νομικό ή χρηματοοικονομικό πακέτο, κάθε είδος αναφορών σχετικά με τα χρέη πελατών ή κανονισμών IFRS, σε κάθε γλώσσα ή επιχειρησιακή ροή.

Οικονομικά και λειτουργικά οφέλη

Μειώνει τους επιχειρηματικούς κινδύνους και το λειτουργικό κόστος
Συγκεντρώνοντας ετερογενή πληροφορία μέσω της καταγραφής σε μία κεντρική βάση δεδομένων, η περιττή και μη αυτοματοποιημένη εισαγωγή πληροφορίας η οποία απαιτείται για τη διαχείριση των συμβολαίων εξαλείφεται. Η λύση αυξάνει την αποδοτικότητα και βελτιστοποιεί τα επιχειρησιακά μέρη χάρη της αξιοσημείωτης ευελιξίας η οποία βοηθάει στην τέλεια προσαρμογή στις επιχειρησιακές ανάγκες των εταιρειών οικονομικών υπηρεσιών και μισθώσεων.

Αυξάνει τις πωλήσεις
Λόγω της μείωσης του χρόνου που σπαταλιέται σχετικά με τη διαχείριση συμβολαίων, ο αριθμός των υπογεγραμμένων συμβολαίων αυξάνεται και επιτρέπει τη δημιουργία διαφόρων προσφορών ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και την γρήγορη διεθνοποίηση των προσφορών και οικονομικών συμβολαίων.

Διασφαλίζει την αφοσίωση των πελατών
Το υποσύστημα βελτιώνει τη σχέση με τους πελάτες μέσω ενός ευέλικτου προγράμματος πιστώσεως και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της αγοράς και τις εσωτερικές στρατηγικές τοποθετήσεων της εταιρείας.


Εμπειρία σχετικά με την αγορά
Το Charisma είναι ένα αναγνωρισμένο εργαλείο επιχειρηματικών λύσεων για οικονομικές υπηρεσίες και το οποίο έχει πολύ σημαντική θέση στην αγορά. Μέσα από την εμπειρία που έχει η συγκεκριμένη λύση ανεβάζει τη δραστηριότητα της εταιρείας σε υψηλότερο επίπεδο.

Χαρακτηριστικά:

 • Μοναδική, συγκεντρωτική βάση δεδομένων.

 • Ισχυρό σύστημα ασφαλείας με δυνατότητες περιορισμού για κάθε επίπεδο της εφαρμογής.
   
 • Εφαρμογή που υποστηρίζει πληρωμή σε πολλά νομίσματα, ανάπτυξη και συντήρηση παραγωγικών σχέσεων με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον με συνεχή εντοπισμό των δεδομένων σε πολλά νομίσματα κάτι που διευκολύνει πάρα πολύ και την εξαγωγή αναφορών.
   
 • Υψηλός βαθμός επεκτασιμότητας, παραμετροποίησης και προσαρμογής στις συνθήκες κάθε χώρας καλύπτοντας ολόκληρη τη λειτουργία για κάθε τύπο εταιρείας, ανεξάρτητα από την εθνικότητά της.
   
 • Φιλικό και συνεπές περιβάλλον, είτε πρόκειται για τη χρήση μέσω διαδικτύου είτε για κάποια εφαρμογή απευθυνόμενη στον πελάτη, για κάθε χρήστη που συμμετέχει στην επιχειρηματική διαδικασία – Sales Representative ( Front-Office), Risk Manager,  Leasing Manager ή Chief Accountant.
   
 • Ολοκληρωμένη και γρήγορη παρακολούθηση μέσω μίας ολοκληρωμένης ροής εγγράφων, κατά την παρακολούθηση των συνδέσεων μεταξύ όλων των βημάτων και των εγγράφων της επιχειρηματικής διαδικασίας, μέσω αποδοτικής παρακολούθησης των θεμάτων που προκύπτουν και δημιουργίας πραγματικού χρόνου όψεις.
   
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση των δοσοληψιών μισθώσεως μέσω προσφορών, αρχείων και εγκρίσεων, συμβολαίων, διανομή και συλλογή χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, αλλαγές κατά τη διάρκεια της εγκυρότητας του συμβολαίου, μεταπωλήσεις.
   
 • Διαχείριση του χαρτοφυλακίου του πελάτη και των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, ανεξάρτητα από τη φύση τους (οχήματα, εξοπλισμός, ακίνητη περιουσία, λογισμικό) με αποτελεσματική καταγραφή και παραγωγή αναφορών συγκεκριμένης πληροφορίας και ιδιοτήτων για κάθε είδος ενεργητικού ή κατηγορία ενεργητικού.
   
 • Χρήση χρηματοοικονομικών προϊόντων για τον καθορισμό και έλεγχο των τοπικών οικονομικών συνθηκών και σε επίπεδο μεταπωλητή ορίζοντας τους τόκους, τις αποδοτικές περιόδους, καθορίζοντας και προγραμματίζοντας το πρόγραμμα αποζημιώσεων, φόρους προς τρίτους, κατηγορίες ενεργητικού ή κατηγορίες συνεργατών υπό όρους.
   
 • Διαχείριση συνεργατών και του ρόλου τους στην επιχειρηματική διαδικασία (προμηθευτές, μεταπωλητές, μεσάζοντες, διάφοροι εγγυητές και συν-οφειλέτες) καθώς και στη διαχείριση των προωθητικών ενεργειών που ορίζονται από τους συνεργάτες.
   
 • Διάφορα πρότυπα προγραμμάτων πληρωμών αλλά και διαμορφώσιμα προγράμματα βάση συναρτήσεων στις οποίες μπορεί να έχει κανείς πρόσβαση μέσω ενός παραθύρου χρήστη: διάφορες υπολογιστικές μέθοδοι είναι αποδεκτές, συνδυασμοί μεταξύ ισόποσων δόσεων, συνολικής τιμής, κεφαλαίου ή τόκων, ίσου ή εποχικού κεφαλαίου, κτλ. Μπορεί ακόμα να περιλαμβάνει διαχωρισμό ασφαλείας κατά τη διάρκεια της επικύρωσης του συμβολαίου, διαφόρων ειδών χρηματοδοτούμενων ή μη υπηρεσιών και πληρωμών.
   
 • Σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο βασισμένο στον αναφερόμενο τόκο, ανεξάρτητα από την περιοδικότητα της ανανέωσής του.
   
 • Χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους υπολογισμού των μηνιαίων ή ημερήσιων τόκων σχετικά με το πρόγραμμα αποζημίωσης με ετήσιο υπολογισμό είτε για 365 μέρες είτε για 360 μέρες καθώς και πραγματική διαχείριση του προγράμματος εσωτερικών πληρωμών.
   
 • Δυνατότητες χρησιμοποίησης πολλαπλών νομισμάτων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου και πολλαπλών κεφαλαίων ή προσφοράς και υπογραφής συμβολαίου, ανεξάρτητα της κατηγορίας, την πηγή του κεφαλαίου ή τον τύπο ΦΠΑ.
   
 • Παρακολουθεί την ιστορικότητα των αλλαγών των πρόσθετων εγγράφων στο συμβόλαιο μισθώσεων ώστε: να αλλάζει τις οικονομικές παραμέτρους, να προγραμματίζει εκ νέου τις δόσεις ή τις υπολειμματικές αξίες, τις προπληρωμές, τις εκχωρήσεις, τους τερματισμούς, τη συνολική ζημία.

 • Διαχείριση των εγγράφων ασφαλείας τα οποία σχετίζονται με τα συμβόλαια μισθώσεων, καθώς και με τις αλλαγές που γίνονται σε βάθος χρόνου διατηρώντας την ιστορικότητά τους.
   
 • Υποστήριξη διαφόρων ρόλων στη διαδικασία εγκρίσεων των αρχείων και/ ή της χρηματοδότησης συμβολαίων.
   
 • Αποκλειστικά διαφημιστικά συμβόλαια για τους πολύ σημαντικούς πελάτες με μεγάλες παραγγελίες και οι οποίοι χαρακτηρίζονται από παρόμοιες οικονομικές συνθήκες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για διάφορα ενεργά συμβόλαια μισθώσεως.
   
 • Εντοπίζει όλα τα έξοδα και έσοδα σε επίπεδο συμβολαίου, με τη δυνατότητα χρέωσης προς τον πελάτη. Επιπρόσθετα περιλαμβάνει τη διαδικασία εντοπισμού διαφόρων εγγράφων πληρωμής και/ ή υπηρεσιών αγοράς και τιμολογίων εξόδων σε επίπεδο συμβολαίου, διατηρώντας τη σύνδεση με την πηγή.
   
 • Παραγωγή τιμολογίων σε παρτίδες μέσω ενός σύνθετου και εύκολο στη χρήση περιβάλλον διεπαφής, ειδικά σχεδιασμένο για τη διαδικασία τιμολόγησης, το οποίο περιλαμβάνει προχωρημένου τύπου πληρωμές, αμοιβές, φόρους, διάφορα έξοδα, δόσεις, υπολειμματικές αξίες, ποινές, διαφορές στις ισοτιμίες συναλλάγματος και ασφαλίσεις.
   
 • Αυτόματος υπολογισμός των ποινών και/ ή των διαφορών στις ισοτιμίες σχετικά με τις καθυστερημένες πληρωμές, με τη δυνατότητα αυτόματης ή μη τιμολόγησης, ξεχωριστής ή ενσωματωμένης στα μηνιαία τιμολόγια.

 • Δημιουργία στοχοποιημένων ατόμων – παρακολουθεί όλους όσους έχουν χαρακτηριστεί ως κακοπληρωτές (άτομα ή νομικά πρόσωπα), περιλαμβάνει τη δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από μία εξωτερική βάση δεδομένων, όπως είναι το Credit Bureau.
   
 • Περιβάλλον ανάκτησης αρχείων.
   
 • Αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγωγής εγγράφων κατά τη διάρκεια του προγράμματος χρηματοδότησης με μόνο ένα κλικ στο συμβόλαιο μίσθωσης, και επιπρόσθετα λόγω της ενσωμάτωσής του με το Charisma ERP 2010 suite προσφέρει: τιμολόγια αγοράς – αρχικά ή τελικά τιμολόγια, εσωτερικά ή εξωτερικά τιμολόγια, ασφάλιση κεφαλαίων, CASCO, MTPL ή κινδύνου χρηματοδότησης, αμοιβές ή διάφορα έσοδα τα οποία πρέπει να τιμολογηθούν προς τον πελάτη, έγγραφα ασφαλείας, κτλ.

 

Πελάτες που χρησιμοποιούν το Υποσύστημα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

 

Επιστροφή

 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.