Λογιστική

Το οικονομικό τοπίο αλλάζει συνεχώς. Οι νομοθεσίες και οι κανονισμοί NBR, οι κανονισμοί της ευρωπαϊκής ένωσης, η εξαφάνιση των συνόρων μεταξύ χωρών, περιοχών, βιομηχανιών, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ποικιλομορφία των μεθόδων παρακολούθησης χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων, είναι μερικές από τις αιτίες που προκαλούν σημαντική αύξηση του ανταγωνισμού καθώς επίσης και σχετικά με τη δυσκολία του να παρακολουθεί και να εκτιμά γρήγορα μία εταιρεία τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί. Χρειάζεστε μία ευέλικτη και φιλική μέθοδο ώστε να γίνει η σύλληψη, ενσωμάτωση και εμφάνιση των εταιρικών οικονομικών δεδομένων.

Σε έναν πολύ-λειτουργικό οργανισμό με πολλά τμήματα, η ενσωμάτωση των δεδομένων μέσα σε ένα συνεπές και εύκολο στην πρόσβαση περιβάλλον λογισμικού, το οποίο ικανοποιεί όλες τις οικονομικές, λογιστικές, ανθρωπίνου δυναμικού ή διαχείρισης προϋπολογισμού ανάγκες, κάνει την απόσβεση ενός τέτοιου συστήματος πολύ γρήγορη.

Το υποσύστημα Λογιστικής είναι μία ισχυρή λύση λογισμικού η οποία συλλέγει δεδομένα από τα υποσυστήματα του Charisma ERP και τα ενσωματώνει στη φόρμα λογιστηρίου. Ανεξάρτητα από τη δομή του, το μέγεθος, τη γλώσσα, το νόμισμα ή τους λογαριασμούς της εταιρείας, το υποσύστημα έχει τη δυνατότητα να παρέχει συγκεντρωτικά οικονομικά δεδομένα, την απαραίτητη πληροφορία σχετικά με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας ή σχετικά με τα αποτελέσματα και την πρόοδο της οικονομικής απόδοσης της εταιρείας διαχρονικά.

Οικονομικά και λειτουργικά οφέλη

Μειώνει το λειτουργικό κόστος
Μειώνοντας το χρόνο και τους ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για την ενσωμάτωση των επιχειρησιακών διαδικασιών σε επίπεδο οργανισμού, το υποσύστημα Accounting μειώνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος και βελτιώνει τη συνεργασία σε επίπεδο τμημάτων.


Μειώνει το χρόνο που απαιτείται  για τις εργασίες παραγωγής αναφορών
Η λύση μειώνει σημαντικά περιττή εργασία καθώς δεν έχουμε πλέον επιπλέον εργασία κατά την περίοδο παραγωγής αναφορών.  

Εξοικονομεί χρόνο και χρήματα
Κλείνοντας πολύ πιο γρήγορα τις λογιστικές περιόδους, ο χρόνος και τα χρήματα που εξοικονομούνται με αυτό τον τρόπο βοηθούν στη γρήγορη απόσβεση της επένδυσης.

Μειώνει τους εμπορικούς κινδύνους
Μέσω έγκαιρων προβλέψεων των συντελεστών επικινδυνότητας, το υποσύστημα μειώνει τον κίνδυνο των εμπορικών σχέσεων.

Χαρακτηριστικά

 • Διασφαλίζει την παράλληλη διαχείριση των καταστημάτων της εταιρείας ή άλλων εταιρειών είτε ως μεμονωμένες οντότητες είτε ως μία συνολική.
   
 • Επιτρέπει τον ορισμό οικονομικών περιόδων οι οποίες παρακολουθούνται μέσω του συστήματος και των λογιστικών περιόδων, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των δεδομένων σε επιχειρησιακό και λογιστικό επίπεδο.
   
 • Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση διαφόρων συστημάτων του λογιστηρίου – εσωτερικά ή εξωτερικά: RAS, IAS, USGAAP, group, IFRS ή τραπεζικών συστημάτων. Κάθε επιχειρησιακή συναλλαγή θα αντιμετωπίζεται διαφορετικά ανάλογα με τη λογιστική εγγραφή της. Η αρχική εγκατάσταση του συστήματος επιτρέπει την άμεση εκπλήρωση των αποτελεσμάτων για κάθε ένα από τα προηγούμενα συστήματα.
   
 • Παρέχει μία λύση σύμφωνα με τους NBR κανονισμούς και τις CBR αναφορές για τις οφειλές των πελατών που σχετίζονται με τις IFN εταιρείες.
   
 • Διασφαλίζει έναν υψηλό βαθμό παραμετροποίησης – οι πιο σημαντικές οντότητες μπορούν αν υιοθετηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας: λογαριασμοί για κάθε λογιστικό σύστημα, κέντρα κόστους για εντοπισμό εξόδων και εσόδων, λογιστικές μεθόδους για κάθε επιχειρησιακή συναλλαγή, ταξινόμηση λογαριασμών, τιμές ΦΠΑ.
   
 • Επιτρέπει ταυτόχρονη εργασία σε δύο ξεχωριστές περιόδους (μήνες, χρόνια). Ο λογιστικός μήνας που κλείνει και η λειτουργία του ακόλουθου μπορούν να επεξεργάζονται παράλληλα. Στο τέλος του χρόνου, επιτρέπει τις διορθώσεις μέσα στο Δεκέμβριο μέχρι να κλείσει ο ισολογισμός. Κάθε αλλαγή θα καταχωρηθεί στις κατάλληλες μέρες του μήνα του επόμενου έτους.
   
 • Πρόκειται για ένα σύστημα που έχει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης διάφορων νομισμάτων – επιτρέπει την καταγραφή δεδομένων σε κάθε νόμισμα, ταυτοχρόνως με ένα νόμισμα που θα έχει σαν σημείο αναφοράς, άλλο από το νόμιμο (RON, BGN, RUR, LEK, κτλ.). Σύμφωνα με την ειδική αντιμετώπιση του κάθε λογαριασμού (χρηματικού ή μη), οι αναφορές παράγονται απευθείας σε κάθε νόμισμα.
   
 • Οι λογιστικές εγγραφές δημιουργούνται αυτομάτως για τα επιχειρησιακά έγγραφα, βάση των λογιστικών μοντέλων που έχουν δημιουργηθεί κατά την εγκατάσταση του συστήματος. Όλες οι αυτόματες λογιστικές εγγραφές γίνονται έγκυρες και αρχίζουν να εμφανίζονται στον κύκλο εργασιών του κάθε λογαριασμού.
   
 • Ενσωματώνει τη διαχείριση κινδύνου.
   
 • Επιτρέπει την εισαγωγή λογιστικών εγγραφών με χειρονακτικό τρόπο για ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιώντας πρότυπα σχέδια ή μέσω ενός εξουσιοδοτημένου χρήστη.
   
 • Επισυνάπτει σε κάθε λογιστική σημείωση (αυτόματη ή μη) πολλαπλές διαστάσεις ανάλυσης (τμήματα, σχέδια, συμβόλαια, κτλ) χρήσιμες για την παραγωγή αναφορών, φιλτραρισμένες σύμφωνα με αυτές τις διαστάσεις (λογιστικές εγγραφές, ισολογισμοί, κτλ).
   
 • Επιτρέπει την ενοποίηση των ετήσιων λογιστικών αποτελεσμάτων για εταιρείες, μέλη ενός ομίλου, βάση ενός προσχεδιασμένου σχεδίου ενοποίησης.
   
 • Παρέχει όλες τις νομικές αναφορές (τοπικές, σύμφωνα με τους κανόνες των Εθνικών Τραπεζών ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση) και ένα εύρος συνηθισμένων αναφορών:
  • Γενικό λογιστικό βιβλίο καταγραφής πιστώσεων και χρεώσεων, μηνιαίο λογιστικό βιβλίο, εγγραφές λογαριασμών (διάφορες περιόδους, διάφορα νομίσματα).
  • Ημερολόγιο πωλήσεων, ημερολόγιο αγορών.
  • Δήλωση ΦΠΑ.
  • VIES, Intrastat.
  • Παραμετροποιήσιμο λογιστικό φύλλο (σύνθετο, αναλυτικό, πολλαπλών επιπέδων, με διαφορετικούς τύπους στηλών, αποκλεισμούς λογαριασμών, κτλ).
  • ΦΠΑ και προϋπολογισμός φορολογικών δηλώσεων.
  • Η κληρονομικότητα, ο λογαριασμός κέρδους και ζημιών καθώς και τα παραρτήματα σύμφωνα με το ρουμανικό πρότυπο ισολογισμού.
    
 • Επιτρέπει στο χρήστη να παράγει αναφορές χρησιμοποιώντας μία βάση δεδομένων και τον δημιουργό αναφορών.
   
 • Επιτρέπει την παραμετροποίηση κάθε ειδικά διαμορφωμένης αναφοράς (ισολογισμός, κέρδη και ζημιές, cash-flow, κτλ) με έναν πολύ απλό και φιλικό προς το χρήστη τρόπο. Κάθε αριθμός μίας τέτοιας αναφοράς μπορεί να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί αργότερα.
   
 • Επωφελείται από τα χαρακτηριστικά εξαγωγής/εισαγωγής λογιστικών δεδομένων τα οποία χρειάζονται για την παραγωγή αναφορών ή μπορεί να προέρχονται από εξωτερικές πηγές.
   
 • Ενσωματώνεται πολύ εύκολα με τα βασικά υποσυστήματα του Charisma ERP: Financials, Sales, Purchasing, Fixed Assets, Budgets, Inventory, External Trade, Insurance Management και Financing Contracts Management.
   

Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το  Accounting Module

Επιστροφή

 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.