Αρχική Σελίδα I Λύσεις I Charisma ERP I Core Business I Διαχείριση Αποθεμάτων

Διαχείριση Αποθεμάτων

Σε ένα σύγχρονο, υγιή οργανισμό, το βασικό συστατικό της επιχειρησιακής στρατηγικής ανάπτυξης βασίζεται στη διαχείριση αποθεμάτων και στην επαρκή διαχείριση των άμεσων ή έμμεσων εξόδων. Το Charisma ERP έχει το πλεονέκτημα μίας ανεξάρτητης και παράλληλης λύσης για τη λογιστική διαχείρισης και τη διαχείριση των αποθεμάτων μία εταιρείας, παρέχοντας πολύ σημαντική υποστήριξη στη διοίκηση με τον άμεσο εντοπισμό των διακυμάνσεων στην αλυσίδα προμηθευτών.  

Το υποσύστημα διαχείρισης αποθεμάτων παρέχει την απαραίτητη εποπτεία και διαχείριση των σύνθετων αποθεμάτων σχετικά με πρώτες ύλες, υλικά, τελικά προϊόντα καθώς και ανολοκλήρωτα και απογεγραμμένα αγαθά. Το υποσύστημα διαχείρισης αποθεμάτων έχει υλοποιηθεί επιτυχώς και χρησιμοποιείται στους πιο ισχυρούς οργανισμούς της Ρουμανίας και είναι τέλεια ενσωματωμένο στις ανάγκες τις κάθε εταιρείας, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, την πολυπλοκότητα και το επιχειρησιακό της πεδίο.

Οικονομικά και επιχειρησιακά οφέλη

Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
Λόγω της ιδανικής διαχείρισης των αποθεμάτων και την ενσωμάτωσή τους με τη διαδικασία αγορών, η λύση διασφαλίζει σε μόνιμη βάση τα διαθέσιμα αποθέματα προϊόντων, ικανοποιώντας ή υπερκαλύπτοντας τις προσδοκίες του πελάτη.

Μεγιστοποιεί το καθαρό κέρδος
Λόγω της ελαχιστοποίησης των αποθεμάτων τα οποία ακολουθούν τις απαιτήσεις των πελατών και την εποχική κίνηση, η λύση εξαλείφει τους παράγοντες κινδύνου και ελαχιστοποιεί το κόστος αγοράς, αποθήκευσης και διανομής και μεταφοράς, μεγιστοποιώντας τα καθαρά κέρδη της εταιρείας.

Μεγιστοποιεί το μερίδιο της εταιρείας στην αγορά
Απελευθερώνοντας ανθρώπινους πόρους και οικονομικά κεφάλαια τα οποία εν συνεχεία χρησιμοποιεί σε εργασίες με σημαντική προστιθέμενη αξία, το υποσύστημα διασφαλίζει την αύξηση της αγοραστικής δύναμης.  

Μειώνει τα χρονικά και λειτουργικά κόστη

Λόγω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών αποθήκευσης, χειρισμού, καταγραφής και αποστολής, το υποσύστημα μειώνει σημαντικά το χρόνο που ξοδεύεται σε επαναλαμβανόμενες και χρονοβόρες εργασίες με αποτέλεσμα να μειώνονται και τα λειτουργικά κόστη.

Χαρακτηριστικά

 • Διαχειρίζεται με ευέλικτο τρόπο τα αποθέματα, λαμβάνοντας υπόψη:

  • Τον αριθμό των αποθηκών σε διάφορες τοποθεσίες
  • Τους αποθηκευτικούς χώρους (τοποθεσίες) σε κάθε αποθήκη
  • Τους αποθηκευτικούς χώρους (κελιά) σε κάθε τοποθεσία/ αποθήκη
  • Διαχειρίζεται όλα τα αποθηκευμένα προϊόντα:
  • Ευέλικτη λογική κωδικοποίησης με αυτόματη ή χειρονακτική απόδοση κωδικού.
  • Κάθε αντικείμενο μπορεί να έχει μία εκτεταμένη λίστα από χαρακτηριστικά (ιδιότητες) τα οποία βοηθούν στην εύκολη ταυτοποίηση του αντικειμένου.
  • Δυνατότητα αναγνώρισης μέσω barcode.
  • Παρέχει εκτεταμένες δυνατότητες ταξινόμησης. Επιτρέπει την ομαδοποίηση των αντικειμένων σύμφωνα με διαφορετικά κριτήρια, καθώς και τη δημιουργία παράλληλων ιεραρχιών με έναν αριθμό επιπέδων διαμορφωμένων από διάφορα κριτήρια ταξινόμησης.
  • Εντοπίζει τα αντικείμενα που έχουν απογραφεί, ανάλογα με τη σειρά τους, τις αναθεωρήσεις τους ή ένας συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που τους έχουν δοθεί.
  • Δημοσίευση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τη διακίνηση προϊόντων και την αποθήκευσή τους.
    
 • Επιτρέπει τον καθορισμό πολλαπλών μονάδων μέτρησης, καθώς και αυτόματη μετατροπή μεταξύ αυτών έτσι ώστε να καλύπτει όλα τα πιθανά θέματα που μπορεί να προκύψουν σχετικά με τις αγορές, την παραλαβή, την αποθήκευση, την πώληση, κτλ.
   
 • Παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση των αντικειμένων που έχουν απογραφεί.
   
 • Υπολογίζει το κόστος απογραφής με κάθε μέθοδο, παράλληλα (FIFO, LIFO, STD, απευθείας CMP, συνολικό CMP), καθώς και σε κάθε νόμισμα.
   
 • Διαχειρίζεται διάφορους τρόπους ανακύκλωσης αποθεμάτων.
   
 • Παρέχει μία πλατφόρμα προσομοιώσεων υπολογισμού κόστους.
   
 • Διαχωρίζει πλήρως την πληροφορία διακίνησης προϊόντων (τοποθεσία, ιδιότητες, ποσότητες, κτλ) από την λογιστική πληροφορία (τιμές και σχετικά κόστη).
   
 • Χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά λιανικής.

 • Παρέχει ακρίβεια στα δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα εύρος κανόνων πιστοποίησης οι οποίοι διασφαλίζουν την ακεραιότητά τους. Ακόμα επιτρέπει ένα εύρος ανάλυσης, δίνοντας τη δυνατότητα αναγνώρισης και  διόρθωσης των θεμάτων που προκύπτουν άμεσα έτσι ώστε να παρέχει την απαιτούμενη εγκυρότητα.
   
 • Επιτρέπει σχεδιασμό αποθεμάτων. Βελτιστοποιεί τα αποθέματα βάση των ελάχιστων/μέγιστων αποθεμάτων ασφαλείας και δίνει εντολές ανεφοδιασμού.
   
 • Προσφέρει τα πλεονεκτήματα ενός υψηλού βαθμού παραμετροποιήσης - το σύστημα κρατήσεων, φόρμουλες διαθεσιμότητας, εικονικά αποθέματα ακόμα και πραγματικά αποθέματα με αρνητικές ποσότητες.
   
 • Επιτρέπει την αυτόματη παραγωγή εγγράφων βασιζόμενη σε δεδομένα που βρίσκονται σε ένα ή περισσότερα έγγραφα (σύμφωνα με πρότυπες ροές),διασφαλίζοντας την ανισχευσιμότητα των εγγράφων.
   
 • Διασφαλίζει τον εντοπισμό των αποθεμάτων παρακολουθώντας τις ποσότητες κατά τη μετακίνησή τους μέσα στην εταιρεία, από την παραλαβή τους μέχρι την έξοδο.
   
 • Δίνει τη δυνατότητα πώλησης από δύο τοποθεσίες απογραφής.
   
 • Ενσωματώνεται εύκολα με τα υπόλοιπα υποσυστήματα του Charisma ERP suite: Financials, Sales, Purchasing, Fixed Assets, Budgets, Inventory, External Trade, Insurance Management και Financing Contracts Management.

 

Πελάτες μας που χρησιμοποιούν το Υποσύστημα Διαχείρισης Αποθεμάτων

 

Επιστροφή

 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.