Treasury

Καθώς οι εταιρείες αντιμετωπίζουν το κέρδος σαν έναν γενικό δείκτη απόδοσης, τα χρήματα είναι μία καθόλου ευκαταφρόνητη οντότητα. Αντιπροσωπεύει το βασικό στοιχείο για κάθε εταιρεία, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα να τρέχει καθημερινές λειτουργίες. Μόνο μία ολοκληρωμένη λύση λογισμικού η οποία μπορεί να παρακολουθήσει τις χρηματικές ροές μέσα σε έναν οργανισμό μπορεί να εξασφαλίσει έγκυρες προβλέψεις, διαχείριση μετρητών και μία καλύτερη διαχείριση των οικονομικών κινδύνων.

Το υποσύστημα Treasury παρέχει αυτές τις δυνατότητες σύμφωνα με τους εσωτερικούς και συλλογικούς κανονισμούς, παρακολουθώντας την τρέχουσα και μελλοντική  ροή των χρημάτων για το σύνολο της εταιρείας ή για τις υπομονάδες της.

Οικονομικά και λειτουργικά πλεονεκτήματα

Αύξηση της αποδοτικότητας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
Λόγω της αυτόματης ανάκτησης των σχετικών χρηματοοικονομικών στοιχείων από όλα τα πληροφοριακά συστήματα, η λύση μειώνει σημαντικά το χρόνο και την προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί στην εισαγωγή αυτών των δεδομένων. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη μίας μοναδικής πληροφοριακής πηγής σε χρηματοοικονομικούς δείκτες παρέχει τη διαφάνεια που απαιτείται σχετικά μεν πρόοδο και την απόδοση της εταιρείας, προσφέροντας στη διοίκηση τη δυνατότητα να προλάβει αποφάσεις ώστε να αυξήσει την αποδοτικότητα της εταιρείας.

Μείωση των λειτουργικών εξόδων
Λόγω του ελέγχου των χρηματικών ροών μέσα στον οργανισμό, το χρηματοοικονομικό υποσύστημα μειώνει τα κόστη από χρεώσεις τραπεζών και άλλους τέτοιου είδους κινδύνους βελτιώνοντας και παρακολουθώντας με καλύτερο τρόπο τις συγκεκριμένες ροές.Χαρακτηριστικά

 • Παρακολουθεί τις παραλαβές και τα χρωστούμενα από και προς τους συνεργάτες:
  • Διαχειρίζεται όλα τα ποσά που παραλαμβάνει/ πληρώνει μέσω των υποσυστημάτων “Bank” και “Cash” σε RON ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. Όλα τα ποσά χωρίζονται ανά συνεργάτη και τιμολόγιο (ή άλλα σχετικά έγγραφα).
  • Δίνει τη δυνατότητα χρήσης χαρακτηριστικών για πολλαπλές χρεώσεις τιμολογίων, εισπρακτέους λογαριασμούς και χρεώσεις μεταξύ διαφόρων συνεργατών και σε διάφορα νομίσματα.
  • Αντιστάθμιση τιμολογίων.
  • Αυτόματη ή από τον χρήστη ανακατανομή των αποδείξεων και των πληρωμών, βασισμένη σε κανόνες κατανομής.
  • Ολοκληρωμένη επανεκτίμηση των εισπρακτέων λογαριασμών και των χρεών σε ξένα νομίσματα, διατηρώντας τις αρχικές τιμές του συναλλάγματος για τα συγκεκριμένα έγγραφα, μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται για τη διαχείρισή τους.
  • Χρησιμοποιεί όλους τους τύπους τραπεζικών εγγράφων (παραγγελίες πληρωμής, αποδείξεις, επιταγές, χρεωστικά γραμμάτια, πιστωτικές κάρτες, κτλ), με το κάθε ένα να έχει ξεχωριστή αντιμετώπιση.
    
 • Γρήγορα και αποδοτικά διαχειρίζεται τις ήδη πληρωμένες προκαταβολές. Για τις εταιρείες με μεγάλο αριθμό συνεργατών και οικονομικών διαδικασιών, το σύστημα είναι εξουσιοδοτημένο να κλείνει αυτόματα τις προκαταβολές με τα τιμολόγια που φτάνουν αργότερα.
   
 • Επιτρέπει την ανάκτηση των διεθνών αποδείξεων και πληρωμών – ένας απεριόριστος αριθμός νομισμάτων μπορεί να οριστεί ώστε να μπορούν να εξαχθούν αναφορές για κάθε ένα από αυτά βασισμένα στη καθημερινή ισοτιμία του συναλλάγματος. Το σύστημα αυτόματα καθορίζει όλες τις ισοτιμίες συναλλάγματος διαφοροποιούμενες από τις διαδικασίες που τρέχουν σε διαφορετικά νομίσματα.
   
 • Περιλαμβάνει την διαχείριση των αναφορών εξόδων απέναντι σε υπαλλήλους εξωτερικών φορέων – τα ποσά που δίνονται σαν προκαταβολές τα οποία πρέπει να επιστραφούν, αναλυτικές αναφορές εξόδων, καθώς και διαχείριση των εναπομείναντων ποσών μετά τις αποζημιώσεις.
   
 • Καθιστά δυνατή την επικοινωνία με τράπεζες, απαιτήσεις προς πληρωμή και εξοφληθέντα ποσά – είναι συμβατό με ηλεκτρονικές αναλύσεις κινήσεων λογαριασμών οι οποίες παρέχονται από διάφορες τράπεζες. Εξάγει και εισάγει διάφορες πληρωμές και αποδείξεις σχετικά με τους λογαριασμούς της εταιρείας και δημιουργεί αυτόματες συνδέσεις με τα τιμολόγια του συστήματος βασισμένες σε παραμετροποίησιμους κανόνες.
   
 • Εντοπίζει τάσεις της οικονομικής εξέλιξης:
  • Συλλέγει και ανακτά ιστορικά και σύγχρονα δεδομένα.
  • Υπολογίζει τους βασικούς οικονομικούς δείκτες και τους αναλύει βασιζόμενο στο προφίλ της εταιρείας και την επιχειρηματική κατάσταση της εποχής για την τρέχουσα ή παρελθοντική περίοδο.
    
 • Παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο όλους του προς ύπαρξη λογαριασμούς και τα χρέη, ανεξάρτητα από τη φύση τους. Οι πληρωμές προς τους προμηθευτές και η ανάθεσή τους με βάση τα τιμολόγια που έχουν παραληφθεί παρακολουθούνται καθώς επίσης και οι προς είσπραξη λογαριασμοί από τους πελάτες στους οποίους έχουν σταλεί τιμολόγια.
   
 • Παρέχει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα για παραγωγή ληξιπρόθεσμων οφειλών, χρησιμοποιώντας τις επιλεχθείσες μεθόδους πληρωμών, τράπεζες και τραπεζικούς λογαριασμούς.
   
 • Επιτρέπει την παρακολούθηση του πάγιου ενεργητικού.

 • Παρέχει όλα τα νομικά έγγραφα και ένα μεγάλο εύρος συνηθισμένων αναφορών, όπως τραπεζικών και χρηματικών καταχωρίσεων, ανοιχτά τιμολόγια πελατών και πλρομηθευτών, υπόλοιπα πελατών ανά χρονικές περιόδους, συνδυάζει τιμολόγια και πληρωμές, ανοιχτές προκαταβολές, κτλ. 
   
 • Τρέχει αναφορές σχετικά με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας:
  • Διάφορες καταστάσεις σχετικά με τους προς πληρωμή λογαριασμούς και χρέη, ανά συνεργάτη, περίοδο, αντιπρόσωπο, τοποθεσία, κτλ.
  • Φόρμες που αναδεικνύουν την οικονομική κατάσταση.
  • Φόρμες διαμορφωμένες ανάλογα με συγκεκριμένες ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας.
  • Απλοποιεί την επικοινωνία με τους ελεγκτές  ή τα υπόλοιπα μέλη του εταιρικού ομίλου μέσω μίας ολοκληρωμένης και συνεπής οπτικής των οικονομικών.
  • Ενσωματώνεται εύκολα με τα υπόλοιπα υποσυστήματα του Charisma ERP suite: Financials, Sales, Purchasing, Fixed Assets, Budgets, Inventory, External Trade, Insurance Management και Financing Contracts Management.

Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το υποσύστημα Treasury

Επιστροφή

 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.