Αρχική Σελίδα I Λύσεις I Charisma HCM I Υποσυστήματα I Portal Διαχ. Ανθρ. Κεφαλαίου

Portal Διαχ. Ανθρ. Κεφαλαίου

Ως το website του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων, το Portal Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου παίζει σημαντικό ρόλο στην αύξηση της διαφάνειας σε έναν οργανισμό, βελτιώνοντας την επικοινωνία και την παρακίνηση, γνωρίζοντας τους ρόλους και τις ευθύνες αλλά και άλλες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να βρίσκονται στη βάση μιας υγιούς κουλτούρας προσανατολισμένης στην παρακίνηση, τη δέσμευση και την υπευθυνότητα των εργαζομένων.

Με το Portal Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου, η TotalSoft ξεπέρασε τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά ενός συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, αναπτύσσοντας ένα ισχυρό και στιβαρό εργαλείο, προσβάσιμο πάντα και παντού μέσω ίντερνετ, επιτρέποντας στους εργαζομένους να εμπλέκονται άμεσα σε διάφορες διαδικασίες. Οι εργαζόμενοι μπορούν να καταχωρήσουν ορισμένα δεδομένα στο σύστημα, όπως άδειες, αξιολογήσεις, προγραμματισμό εκπαίδευσης, κλπ. ανακουφίζοντας το τμήμα ανθρωπίνων πόρων από ορισμένες δραστηριότητες.


Οικονομικά και λειτουργικά οφέλη

Μείωση του λειτουργικού κόστους
Η λύση επιτρέπει τη μείωση του χρόνου που απαιτείται από το τμήμα Προσωπικού για την εκτέλεση ορισμένων χρονοβόρων εργασιών ρουτίνας, όπως υπολογισμός ημερών αδείας, αιτήματα για πιστοποιητικά, ενημέρωση πληροφοριών εργαζομένων. Επιπλέον εξοικονόμηση κόστους προέρχεται από τη σημαντική μείωση του χαρτιού που απαιτείται για τη λειτουργία του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων.

Μείωση της παραγωγικότητας του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων
Το υποσύστημα επιτρέπει την επικοινωνία και τη γρήγορη υιοθέτηση νέων εσωτερικών απαιτήσεων και κανονισμών, όπως τη δημοσίευση ενός εσωτερικού Κώδικα Συμπεριφοράς, και τη διευκόλυνση των διοικητικών εργασιών που απαιτούνται για να ελεγχθεί εάν έχουν διαβαστεί οι νέοι κανονισμοί. Επίσης, το προϊόν εξασφαλίζει γρήγορο έλεγχο και πρόσβαση σε πληροφορίες για τους εργαζομένους μέσω του Internet, οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

Παροχή κινήτρων και αρμοδιοτήτων στους εργαζομένους της εταιρίας
Με την ενεργή συμμετοχή των στελεχών και των εργαζομένων σε ολοκληρωμένα συστήματα αξιολόγησης, σε αιτήματα αδείας ή άλλων διαδικασιών ανθρωπίνων πόρων, η λύση ενδυναμώνει το προσωπικό και αυξάνει την παροχή κινήτρων βελτιώνοντας τη διαφάνεια, την επικοινωνία και την ομαδική εργασία. Έτσι, το Portal Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου συμβάλλει στην έλξη, ανάπτυξη και διατήρηση των πολύτιμων εργαζομένων και βελτιώνει το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας, καθώς και την διαδικασία λήψης αποφάσεων στο επίπεδο όλων των ιεραρχικών δομών εντός του οργανισμού.

Γρήγορη πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουν σχέση με τους εργαζομένους
Χάρη στο διαδικτυακό περιβάλλον, οι πληροφορίες για τους εργαζομένους είναι διαθέσιμες πάντα και παντού. Η πρόσβαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα δικαιώματα που έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων ώστε να διατηρείται η εμπιστευτικότητα και η ασφάλεια των δεδομένων σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική της εταιρίας. Έτσι, η λύση απλοποιεί την επικοινωνία με το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και εξαλείφει τα λάθη ή τις παρανοήσεις από άλλους τύπους επικοινωνίας.


Χαρακτηριστικά
Οι χρήστες που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο υποσύστημα χωρίζονται σε αρκετές κατηγορίες, ανάλογα με τα δικαιώματα που τους έχουν αποδοθεί: εργαζόμενοι, διευθυντές, ανώτερα στελέχη, καθώς και χρήστες του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων. Οι λογαριασμοί και τα δικαιώματα των χρηστών αυτών επικυρώνονται από το τμήμα των Ανθρωπίνων Πόρων.

Οι εργαζόμενοι της εταιρίας
Οι εργαζόμενοι της εταιρίας έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που δημοσιεύει για όλους το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και οι λειτουργίες που μπορούν να εκτελέσουν είναι οι εξής:

 • Πρόσβαση στα νέα της εταιρίας (π.χ. συνεδρίες για ενίσχυση ομαδικού πνεύματος (team building), εκπαίδευση ή πρόσληψη, νέοι συνεργάτες, ανακοίνωση των εργαζομένων του μήνα κλπ.). Το τμήμα αυτό ενημερώνεται από το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων με τη βοήθεια ενός εξωτερικού εργαλείου ή αυτόματα από την εφαρμογή Charisma HR (π.χ. νέος εργαζόμενος).
   
 • Πρόσβαση στις φόρμες που χρησιμοποιούνται εντός της εταιρίας.
   
 • Πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες για τους ενεργούς εργαζομένους της εταιρίας, επιτρέποντας την πρόσβαση στις προσωπικές σελίδες κάθε εργαζομένου αλλά και σε πληροφορίες όπως ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση e-mail, τοποθεσία γραφείου, κλπ.)
   
 • Προσομοίωση του υπολογισμού των αποδοχών, από μικτά στα καθαρά και από τα καθαρά στα μικτά, με όλους τους φόρους των εργαζομένων και του εργοδότη.
   
 • Αποστολή αιτημάτων στο τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων.
   
 • Προβολή αυστηρά προσωπικών πληροφοριών στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση άλλοι χρήστες, όπως: υπόλοιπο αδείας/απόδειξη πληρωμής/φύλλο ωρομέτρησης/αποτελέσματα αξιολόγησης/στοιχεία σχετικά με την ατομική σύμβαση.
   
 • Έναρξη ροής όπως αίτημα αδείας, αιτήματα για βεβαιώσεις, κλπ.
   
 • Αλλαγή ορισμένων προσωπικών δεδομένων (διεύθυνση, προσωπικά έγγραφα, οικογενειακή κατάσταση) εάν έχουν οριστεί τα δικαιώματα αυτά.
   
 • Αυτοαξιολόγηση, συμπληρώνοντας τιμές για κάθε εργασία/στόχο/ικανότητα, ανάλογα με το μοντέλο αξιολόγησης που έχει ορίσει το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων.

Διευθυντές
Εκτός από τα δικαιώματα που παραχωρούνται στους εργαζομένους, ο διευθυντής μπορεί:

 • Να δει ορισμένες πληροφορίες για όλους του υφισταμένους του: υπόλοιπο αδείας, φύλλο ωρομέτρησης, αποτελέσματα αξιολόγησης, πλάνο εκπαίδευσης.
   
 • Να εγκρίνει ή να απορρίψει τα αιτήματα που υποβάλλουν οι υφιστάμενοί του.
   
 • Να συμπληρώνει αξιολογήσεις, πλάνα εκπαίδευσης ή διαχείρισης σταδιοδρομίας για τους υφισταμένους του.
   
 • Να συμπληρώνει πληροφορίες για τα αποτελέσματα συνεντεύξεων με υποψηφίους που θα απασχοληθούν σε υφιστάμενες θέσεις.

Ανώτερα Στελέχη
Εκτός από τα δικαιώματα που παραχωρούνται στους διευθυντές, το προσωπικό της διοίκησης μπορεί να έχει πρόσβαση στα οργανογράμματα και σε στατιστικές διοικητικές αναφορές. Επίσης, έχουν έναν πίνακα πληροφοριών για το turnover του προσωπικού και τις δαπάνες των εργαζομένων, ανά εταιρία, επιχειρηματική μονάδα ή κέντρο κόστους.

Ο άνθρωπος που καταχωρεί το φύλλο εργασίας από το Διαδίκτυο
Έχει παρόμοια δικαιώματα με του εργαζομένου, αλλά μπορεί επιπροσθέτως να καταχωρήσει τα φύλλα εργασίας των εργαζομένων που έχει αναλάβει

Ο εργαζόμενος στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων
Οι εργαζόμενοι στο τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων έχουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο τμήμα της νομοθεσίας για τη διαχείριση των Ανθρωπίνων Πόρων, που ενημερώνεται τακτικά μέσω της αναβάθμισης της έκδοσης ή με την παροχή διαδικτυακής υπηρεσίας.Κάποιοι από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν το Portal Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου
 

      

Επιστροφή

Δοκιμάστε τώρα

Ανακαλύψτε την πιο προσβάσιμη και κατανοητή επιχειρηματική λύση λογισμικού.

Δωρεάν Demo

Newsletter

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία!

* Ούτε σ’ εμάς αρέσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), οπότε να είστε σίγουροι ότι η διεύθυνσή σας είναι 100% ασφαλής στα χέρια μας
 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Deutsche Leasing
Germanos
Pet Product
Caroli
Ελάτε μαζί μας:  
© 2016 TotalSoft| Όροι και προϋποθέσεις | Site Map |Επικοινωνία
.