Фармация

Управлението на наличните медикаменти в медицинското звено, но и приемането на искания за всеки отдел и отпускането на лекарства според тези искания може да създаде проблеми без наличието на  правилна информационна система.Модул Фармация разрешава тези проблеми и позволява проследяване на всички свързани с тази дейност документи.


Финансови и оперативни ползи


Повишава ефективността и улеснява доставката на медикаменти
Решението напълно автоматизира доставката на медикаменти, базирайки се на идентификация на стока и заявка за лекарства, намалявайки прекараното време в управление на инвентар и редуциране на ресурсите, необходими за протичане на този процес.
 
Премахва човешки грешки
Всички транзакции автоматично се записват в интегрирана информационна система, предотвратявайки човешки грешки при планирането на запасите от лекарства или грешно прехвърляне в друг отдел.
 
Редуцира оперативните разходи
Благодарение на електронните картони, обема изразходвана хартия значително се намалява, като така се минимизира времето,прекарано в попълване и предаване на информация относно употреба и искане за лекарства. Освен това нечетливото изписване на документите не е вече проблем, тъй като информацията се съхранява в електронен формат в системата.

По-бърза реакция относно доставката на медикаменти
Благодарение на дневната,автоматична актуализация на наличностите, се премахват рисковите ситуации за пациентите,ако  медицинския отдел не разполага с медикаменти. Цялата информация е централизирана на ниво цяло медицинско звено, позволявайки предварителни решения за запълване на стока.
 
Минимизира загубата на медикаменти
Чрез опериране с производствените транзакции от склада във формат, установен от медицинското звено, Модул Фармация минимизира загубата на медикаменти според срок на годност, оптимизирайки употребата и попълването на стока.
 

Характеристики

 • Управлява наличните медикаменти относно количество и сума.
   
 • Записва всички стандартни транзакции в системата: записва фактурите за покупка, генерира протокол за приемане (NIR), генерира бележка за трансфер, бележка за анулиране, списък материали, лекарства произведени от медицинското звено.
   
 • Управлява наличните лекарства по отдел, клиника, спешно отделение или UPU, докато склада е снабден с дневните нужди от лекарства, зависейки от броя пациенти в отделение.
   
 • Подрежда всяко лекарство в склад според определени характеристики с цел по-лесно откриване.
   
 • Управлява резервите от лекарства за спешно отделение или UPU, базирайки се на предписани от лекарите медикаменти и отбелязани в картона или документа за прием на пациента.
   
 • Издава заявки за покупка на лекарства.

 • Издава списък с материали, базирайки се на запазени лекарства.
   
 • Отпуска от склад, в зависимост от различни критерии, според спецификите или предпочитанията на всяко медицинско отделение: пациент, рецепта.
   
 • Организира лекарствата приготвени в аптеката на болницата чрез производствения подмодул.
   
 • Позволява използването на всички оперативни методи за отпускане от склад: FIFO, LIFO, FEFO, STD, CM.
   
 • Управлява отчетите специфични за връзката със Застрахователните Компании, изцяло в съответствие с техните изисквания, както и серия от стандартни отчети като количество и анализ за употребата на лекарства по пациент/отделение/болница, отчет за употреба, инвентар, търговски баланс.
   
 • Позволява експорт на всички отчети специфични за връзката със здравните фондове, както и експорт на стандартните отчети.
   
 • Издава медикаментите базирани на държавни програми, базирани на специален режим (лекарствата за диабетици се издават само от Окръжни Болници).


Някои от клиентите, които използват модул Фармация

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.