продажби

Под натиска на увеличаващата се конкуренция, трябва да работите по-хитро  и да постигате повече с по-малко ресурси. Модул продажби ви позволява да  следвате търговска стратегия като използвате по-ефективно всички вътрешни ресурси за обслужване и увеличаване броя клиенти, независимо от бизнес сферата. Модулът автоматизира и съсредоточава исканията за цени, оферти, фактури, поръчки, отстъпки или промоции, цели, тип клиент, пазар, доставки.


Финансови и оперативни ползи


Подобрява отношенията с клиентите
Благодарение на последователното, пълно и постоянно проследяване на  продукти и услуги, кредити и отстъпки, предоставяни на клиенти, системата осигурява всички необходими инструменти за създаването на уникално представяне на организацията във връзките и с клиента.

Увеличава продажбите
Благодарение на важната информация относно развитието в клиентските предпочитания, компанията ще има възможност да насочи продукти и услуги към задоволяване на тези предпочитания, и по този начин помага да се увеличат продажбите и клиентската лоялност.

Редуцира разходите и повишава производителността
Благодарения на уникална база данни, която е достъпна и на разположение по всяко време и навсякъде, базирана на правила за достъп според вътрешната политика на организацията, системата премахва излишната работа, отнемаща време, като по този начин минимизира техническите разходи и повишава производителността  на служителите.
 

Характеристики

 • Подобрява управлението на клиенти и търговски договори;

 • Класифицира и подрежда в  йерархия  клиенти, продукти ,отчети;
   
 • Управлява пълния поток от документи  за целия процес по продажби ( изисквания за цени, оферти, клиентски поръчки, потвърждение на поръчки, фактури за продажби и др.);
   
 • Посреща спецификите на организацията, чрез специфичен за компанията, страната или групата формат за фактуриране;
   
 • Позволява едновременно фактуриране на  партида за хиляди клиенти, основаващо се на условията по договора и действията, предприемани с тези клиенти за определен период;
   
 • Ползва се от механизъм за изчисление на цени, базиран на търговска политика  с висока степен на конфигурация ( позволява отстъпки и промоции, отделно или едновременно за продукт, клиент, срокове за плащане, агент, група продукти, група клиенти);
   
 • Използват се ценови листи във всички валути;
   
 • Класифицира клиентите в портфолио според агент или пазарен сегмент;
   
 • Осигурява контрол на кредит, в зависимост от вземания и закъснели плащания, като позволява да се блокира или предупреди при продажби;
   
 • Позволява управлението на цели от клиент, агент, пазарен сегмент, както и проследяване на постигането на тези цели, чрез автоматична бонус калкулация;
   
 • Позволява автоматичен спад при стока, базиран на конфигурации на ниво транзакции ( бележка, фактура);
   
 • Ползва се от постоянно или временно запазване на стока от документа за поръчка на клиент;
   
 • Едновременно издава или записва документи;

 • Автоматично начислява приходи според разходни центрове;
   
 • Определя автоматични операции, издаване на фактури, според предишни издадени документи,  и бележки от потвърдени поръчки;
   
 • Предлага многонационални характеристики, включващи процеси и управление  на фактури на различни валути и международно ДДС;
   
 • Поддържа специфичните изисквания на Правителството, услуги, образование, медицинска помощ и др;
   
 • Ползва се от силен пакет продажбени доклади, технически и управленски;
  • Заявка за продажба по клиент, артикул, период , агент, пазарен сегмент.
  • Оферта за артикул;
  • Клиентски регистър;
  • Заявка за артикули, фактурирани без превоз.
 • Локално е интегрирана с основните модули на Charisma ERP suite: Финанси, Продажби, Покупки, Недвижими Имоти, Бюджети, Външна Търговия, Управление на застраховки, Управление на Финансови Договори.

 

Някои от клиентите, които използват продажби Модул

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.