Счетоводен


Икономическата обстановка е била и винаги ще бъде подложена на постоянни промени. Закони и правила, Европейски наредби, премахването на границите между райони, държави, индустрии, развитието на технологиите, разнообразието от финансови и правни методи са само някои от многото причини, които значително увеличават конкуренцията, а също така и трудностите на компаниите да останат гъвкави в оценяването на  възможностите за бизнес развитие. Имате нужда от гъвкав и удобен метод да съберете, интегрирате и представите финансовите данни на една компания.

В мултифункционална организация с множество отдели, интеграцията на данни в разбираемо, последователно, лесно достъпно софтуерно решение, което обслужва всички финансови, счетоводни, бюджетни  и нужди на служители, осигурява изключително бързо възвръщане на инвестицията.

Счетоводния модул е мощно софтуерно решение, което събира всички данни от техническите модули на Charisma ERP и ги интегрира в счетоводен формат. Независимо от структурата, големината, международни отношения, език, валута, таблици и сметки на компанията, модулът е способен да доставя постоянна финансова информация за финансовия статус на компанията, резултатите и  прогресът във финансовото представяне.
 

Финансови и оперативни ползи

Намалява техническите разходи
Благодарение на спестяването на време и човешки ресурси в интегрирането на бизнес процесите на организационно ниво, Счетоводният модул значително намалява разходите и подобрява координацията на ниво отдел.

Намалява времето, необходимо за подготвянето на задължителните отчети към държавата
Решението намалява излишната работа.

Спестява време и пари
Тъй като приключването на счетоводните периоди става много по-бързо, спестените време и пари гарантират бързо възвръщане на инвестициите.

Намалява търговските рискове
Благодарение на ранното прогнозиране на рисковите фактори, модулът намалява риска при търговските взаимоотношения.


Характеристики
 • Осигурява едновременното управление на всички отдели в компанията или други компании, като част от холдинг или абсолютно самостоятелно.

 • Позволява определянето на финансови и счетоводни периоди от системата, като осигурява сигурни данни както на техническо, така и на счетоводно ниво.

 • Позволява едновременното проследяване на многобройни счетоводни системи- вътрешни и външни: (RAS, IAS, USGAAP, group, IFRS, и др.). Всяка транзакция ще бъде отделно осчетоводена. Началната настройка на системата позволява незабавно достигане на резултатите от всяка от по-горните системи.

 • Осигурява решение съгласноNBRнаредби  относно отчети до CRBза вземанията на  клиенти от  IFNкомпании.

 • Осигурява висока степен на моделиране – най-важните части ще бъдат адаптирани според спецификите на компанията. Таблици на сметки за всяка счетоводна система, разходни центрове за разпределяне на приходи и разходи, счетоводни методи за всяка операционна транзакция, класификация на сметки, размер на ДДС.

 • Позволява едновременната обработка на два различни периода ( месеци, години). По този начин счетоводното приключване на месеца, може да бъде обработено в следващия месец. В края на годината някои промени в датите от Декември могат да бъдат представени до края на счетоводния баланс. Всяка промяна ще бъде съответно пренесена  към датите от всеки месец на следващата година.

 • Представлява мулти валутна система- дава възможност да се записват данни във всякакви валути, едновременно с обръщението им в съответна валута , различна от (RON, BGN, RUR, LEK, etc.). Отчетите са автоматично представени в различни валути.

 • Интегрира управлението на риска– системата предвижда приходите, като изчислява стандартните провизии.

 • Позволява ръчно въвеждане на сметки за специални ситуации като използва план за неизпълнение на задължения или директно  чрез оторизиран потребител.

 • Счетоводните декларации автоматично са създадени за оперативните документи, базирани на счетоводните модели, конфигурирани в системата. Всички счетоводни декларации автоматично стават валидни и се появяват в оборота.

 • Прикача към всяка счетоводна бележка (автоматично или ръчно) съставни анализи               ( отдели, проекти, договори), като позволява създаването на отчети, филтрирани според тези условия ( счетоводни отчети, баланс).

 • Позволява затвърждаване  на годишните счетоводни резултати за компаниите, които са част от холдинг, базирани на определен  утвърден план.

 • Осигурява всички законни отчети (местни, регулирани от Националните Банки или Европейския Съюз) и широка гама от обикновени отчети.
  • Главна Счетоводна Книга, Основно Счетоводство, Месечна Счетоводна Книга, Отчети и Сметки( за много периоди, в различни валути);
  • Протокол Продажби, Протокол Придобивки
  • ДДС;
  • ВИЕС Декларации, Интрастат;
  • Счетоводни ведомости ( синтетични, аналитични, с много нива, с различни типове колони, с  извлечения от сметки);
  • Данъчни и ДДС Декларации;
  • Статус имоти, Печалби и загуби, Придобивки според Румънски ведомости; 
 • Позволява на потребителя да създава отчети , използвайки база данни и приложението: създател на отчети.
 • Позволява оформянето на специални резюме-репорти  (ведомост, печалба/загуба, паричен поток) по много лесен и удобен начин. Всички тези репорти могат да бъдат съхранени и използвани на по-късен етап.

 • Ползва се от импорт/експорт на счетоводни данни, необходими за отчетите или идващи от външни източници.

 • Локално интегрирана с основните модули вCharismaERPsuite:Финансов, Продажби, Придобивки, Недвижими Имоти, Бюджети, Външна Търговия, Управление на застраховки, Управление на Финансови Договори. 


Някои от клиентите които използват Счетоводен Модул 

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.