Финансов Лизинг


В бързо променящия се пазар, компаниите предлагащи финансови услуги трябва да се справят с правни и финансови промени, промени в позиции и увеличаващите се агресивни атаки на конкурентите. Модул Финансов Лизинг предлага гъвкавост и ловкост за процесите по взимане на решения, подобрявайки предложените услуги и увеличавайки удовлетворението на клиентите.
 
Модул Финансов Лизинг е софтуерен продукт специално разработен да оптимизира и улеснява управлението на финансовите договори и лизинговите операции. Решението покрива целия вътрешен процес на компаниите, предлагащи финансови услуги, от подготвянето на договорите с потенциални клиенти до подписването им, като отговаря на всички правни и финансови въпроси, отчети за заеми на клиенти или IFRS разпоредби, всякакъв език или бизнес процес.

 
Финансови и оперативни ползи

Намалява корпоративния риск и оперативните разходи
Чрез централизирането на хетерогенна информация, благодарение на записването и в единна база данни, излишното и ръчно вкарване на информация, необходима за управлението на договора, се премахва. Решението повишава ефективността и оптимизира оперативните въпроси, и перфектно отговаря на бизнес нуждите на лизинговите компании, предлагащи всякакви финансови услуги.

Увеличава продажбите
Броят на подписаните договори нараства, тъй като времето за тяхното управление се намалява. Многобройните оферти биват приспособени според клиентските нужди, като тези оферти, както и финансовите договори бързо могат да станат международни.

Осигурява клиентска лоялност
Модулът подобрява взаимоотношенията с клиентите чрез гъвкави кредитни програми и според характеристиките на пазара и вътрешната стратегия за позициониране на компания.

Пазарна експертиза
Каризма е признат пазарен лидер в сферата на бизнес софтуерни решения, посветени на финансови услуги. Можете да се възползвате от тази експертиза, за да вдигнете нивото на своята дейност.


Характеристики
 • Уникална централизирана база данни

 • Мощна сигурна система с възможности за ограничение до нивото на всяко приложение;

 • Приложение с много валути, развитие и поддържане на продуктивни  взаимоотношения с вътрешната и външна среда чрез едновременно проследяване на данни в много валути с позитивен ефект при отчитане; 

 • Висока степен за разширение, конфигуративност и локализация, покривайки цялата функционалност на всеки тип бизнес, независимо от националността на компанията; 

 • Приятелски интерфейс или Web за всяка роля от бизнес процеса- Представител Продажби (фронт офис), Мениджър Риск, Лизинг Мениджър или Главен Счетоводител.

 • Цялостно и бързо проследяване  на целия документо-поток, проследяване на връзките между всички етапи и документи в бизнес процеса, чрез ефективно следене на появили се въпроси и генериране на преглед в реално време;

 • Пълно управление на лизинговите транзакции  чрез оферти, файлове и одобрение, договори, доставки, събиране на финансирани активи, промени по време на действие на договор, препродажби;
 •  Управление на клиентско портфолио  и финансирани активи, независимо от техния тип (превозни средства, оборудване, недвижими имоти, софтуер) чрез ефективно събиране и отчет на специфична информация и принадлежности към всеки актив или категория;

 • Използване на финансови продукти за определяне и контрол на местни финансови условия и на търговско ниво чрез установяване на интереси, ефективни периоди, валути, определение и планиране на график за възстановяване, такси и отстъпки, категории активи или уговорени партньорски категории;

 • Управление на партньори  и тяхната роля в бизнес процеса (доставчици, търговци, брокери, различни гаранти и др.), както и управление на промоциите определени от партньор;

 • Различни типове на стандартни графици за плащане и конфигуративни графици на плащания, базирани на формули, които директно са достъпни от прозореца на потребителя: приемат се разнообразни методи за изчисление, комбинации между „еднакви вноски”,  тотално „опрощаване”, капитал или интерес, „еднакъв” или „сезонен” капитал. Може да включват разбиване на вноски за застраховки по време на действие на договор или не финансови услуги и такси;
 • Определен и/или разнообразен интерес;

 • Разнообразни месечни или дневни методи за изчисление на интереси за график плащания с годишна справка от 365 или 360 дни, както и актуално управление на график вътрешно плащане с помощта на актуалния интерес;

 • Опции за различни валути на ниво портфолио, мулти-актив или оферта и ниво договор, независимо от категорията, произход на актив или тип ДДС;

 • Следене на история на промени чрез Приложения към лизинговите договори за: промяна във финансови параметри, преразпределение на вноски или  остатък, авансови плащания, прекратявания, тотални загуби;

 • Управление на секретни документи свързани с договорите за лизинг, както и промените им през времето чрез пазене на история;
   
 • Повсеместни договори за важните клиенти с големи поръчки и характеризирани от подобни финансови условия при други лизингови договори;

 • Проследяване на всички разходи и приходи на ниво договор, включва също така процес за разпределение на различни документи за плащания и/или фактури;  
 • "Фактуриране на партида" през интерфейс, разработен за процеса по правене на сметки: авансови плащания, такси, различни разходи, вноски, остатък, глоби, застраховки;

 • Автоматично изчисление на глоби и/или разлики в тарифи за  просрочени плащания, с възможност за автоматично или ръчно фактуриране, отделно или заедно с месечната фактура;

 • Установяване на „Черен лист”– проследяване на всички страни, считани за нередовни платци ( физически или юридически лица), възможност за импорт на данни от външна база данни, като Кредитно Бюро;

 • Интерфейс за архивиране на файлове;

 • Автоматизация на процеса по генериране на документи за лизинговия договор по време на финансовия проект само с едно натискане на клавиш,  ползвайки се от интеграцията с Каризма  ERP 2011 комплект: фактура за покупка – авансова или крайна фактура, вътрешна или външна фактура, имуществени застраховки, Каско, Гражданска отговорност или финансов риск, проформа фактури за авансови плащания, такси или приходи, които трябва да бъдат фактурирани на клиента, секретни документи.; 

Някои от клиентите, които използват Финансов Лизинг Модул


обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.