Производство


Charisma Manufacturing интегрира процесите по производство в цялостно управление на ресурсите и бизнеса на компаниите, осигурявайки важни конкурентни предимства като намаление на цени, повишаване на качеството на произведените продукти, по-бърза реакция към промени, появили се в процесите по покупки или продажби и увеличаване на клиентското портфолио. 
 
Charisma Manufacturing  е продукт, посветен на компании, произвеждащи материали, крайни продукти и незавършени продукти, независимо от техния тип. Покрива всички производствени стъпки, от технологичното решение и предварително изчисление, проследяване на производствените процеси, след изчислителни дейности. Функциите на модула покриват поръчките за производство ( малки серии), производство на стоки  ( големи серии) или производство на уникални продукти. Решението покрива производство по поръчка (WorkShop)или работните процеси в производството (WorkFlow).
 
 
Финансови и оперативни ползи
 
 • Определя и ефективно проследява организационната структура – технологичните центрове на компанията (етажи, работилници, бизнес отдели), производствени възможности и характеристики;
   
 • Определя използваните продукти и технологии – йерархично определение на продуктите, установяване и проследяване на времето необходимо за всяка операция;
   
 • Намалява времето за производство на продукт/поръчка чрез локална интеграция с решение за планиране на ресурсите за производство (MRP); 
   
 • Намалява производствените разходи и оптимизира покупките
  • Намалява неизползваната стока, като закупува суровини в подходящия момент и според производствените възможности; 
  • Оценяване на поръчките с помощта на преизчислени разходи, базирани на сметките от материали (BOM,формула,маршрут); 
  • Оценката на разходите става с крайно изчисление и се използва конфигуративна разходна структура: насочване на разходите към разходни центрове, базирани на дистрибуторски ключове,проследяване на разходи и приходи по разходни центрове; 
  • Генериране на поръчки за покупки или ръчно (чрез нанасяне на артикулите в поръчка) или автоматично (чрез възстановяване на суровини необходими за  поръчките за производство, дадени за изпълнение). 
 • Увеличава ефективността на производствения процес чрез планиране на производствения процес според клиентските поръчки, производствените възможности, както и при доказано представяне, отчет на предоставена продукция или в процес на изработване, гаранция за качество.
   
 • Оптимизира времето за производство чрез контрол и проследяване на закъснения;
   
 • Бързо реорганизира производството за оптимизация на производствените процеси;
   
 • Повишава представянето на служителите и най вече на екипа директно включен в производствения процес благодарение на по-добро разбиране на ролята и задълженията от страна на служителите;
   
 • Цялостно планиране на производствения процес чрез определяне на производствените планове на различни управленски нива, чрез планиране на поръчки, планиране на производствени линии, описание на структурата на всяка поръчка (идентифициране на данни от вътрешната поръчка, продукти записани в тези поръчки и поръчките за производство, необходими за изпълнението на всяка поръчка), чрез планиране и проследяване на производствения процес с помощта на отчети;
   
 • Проследява производствения процес по различни начини (производствени възможности, срокове за доставка, качество) или на целия производствен процес (от приемане на поръчка до доставка);
   
 • Ефективно проследява поръчките по време на производствените етапи – генериране на поръчки за производство специфични за всеки продукт, в очакване, завършен, отказване, временно прекъсване.
  • Управление на поръчките до получаване на краен продукт; 
  • Издаване на документи след завършване на всяка поръчка, както и наблюдение на поръчките автоматично генерирани към външен доставчик,когато по време на производствения процес, определен материал не е в наличност; 
  • Потвърждение на всяка стъпка от производствения процес с помощта на компонент за оценка на качество.

    

Някои от клиентите, които използват Производство Модул

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.