Застраховки

Както компаниите, предлагащи финансови услуги, застрахователи и брокери, така и застрахованите се нуждаят от най-добрите методи за управлението на риска от всякакъв вид, на по-ниски цени и съгласно приложените закони.


Финансови и оперативни ползи

Редуцира оперативните разходи
Благодарение на централизация и автоматизация на целия застрахователен процес, достъпът до информация става изключително лесен, излишното време и задълженията, отнемащи време се намаляват, редуцират се значително и оперативните разходи.

Увеличава ползите

Решението  улеснява застрахователния процес и намалява времето за изчакване и разрешаването на определени специфични ситуации.

Намалява оперативния риск

Благодарение на правилата за интеграция и оптимизация на процесите, специфични за вътрешната политика на всяка застрахователна компания, продуктът значително намалява оперативните и бизнес рискове.


Характеристики

 • Осигурява контрол на застрахователните полици чрез застрахователни условия, премии, удръжки според видове риск, установяване на застрахователни условия, периодичност и график плащания;
   
 • Установява сферата на застраховката  дали става въпрос за застраховки на имущество, застраховки живот, гражданска отговорност или застраховка срещу финансов риск; 
   
 • Управлява застрахователните условия със застрахователните компании, като автоматизира генерирането на полици и установява образци за условия като: валута, периодичност, график плащания, метод за изчисление на застрахователната стойност и застрахователните премии, амортизация, обезценяване за всякакъв тип застраховки;
   
 • Ползва се от управлението на застрахователните договори в различни валути, както и график за  вноски по различни критерии;
   
 • Управлява портфолио от застраховани активи, независимо от тяхната природа (автомобили, оборудване, недвижими имоти, софтуер, гражданска отговорност, живот) чрез ефективно събиране и отчет на специфична информация  за всяка категория авоари, разнообразни критерии за филтриране;
   
 • Проследява история на промени на застрахователните полици, чрез Приложения. Промяна във финансови параметри, график на останали вноски, плащания в аванс, преотстъпване, прекратяване, тотална загуба и др;
   
 • Включва характеристики за обновяване или допълване на полици, с многобройни възможности за филтриране на документи;
   
 • Пълна съвместимост с Лизинг Модула;
   
 • Позволява собствено финансиране на застрахователните стойности  или включено във вноските по лизинговия договор плащане в зависимост от ситуацията;
   
 • Повишава ефективността на финансовото управление на застрахователните полици чрез:
  • Застрахователен регистър – събира на едно място всички вноски с дата в падеж в определен избран период, който се използва като основен документ за управлението на заемите от застрахователя, както и тяхното ръчно плащане; 
  • Интерфейс плащания към застрахователите – автоматизира операционния процес за полиците на потребителя, управлявани от лизингови компании чрез проверка на плащания, направени директно от потребителя към застрахователя; 
  • Месечни застрахователни счетоводни отчети -таксува застрахователните вноски като разходи, използва се за определяне размера на месечните застрахователни разходи, базирани на записаните полици, както и авансови плащания;
 • Генерира отчети, специално за управата, както стандартни, така и специфични според клиентите:
  • Основен застрахователен статус- всички съществуващи полици, групирани от Застраховател и включващи сумите за плащане или вече платените суми; 
  • Списък с полици с определена крайна дата за отбелязване на наближаващата крайна дата и нужда от подновяване на полиците; 
  • Застрахователни лизингови договори – позволяват проследяване на новите създадени договори, за които е необходимо да бъдат подготвени застрахователни полици; 
  • Протокол за задължения и дати в падеж по периоди за планирането на паричните процеси; 
  • Пълномощни– Гражданска Отговорност/ Каско щети, пътувания в чужбина; 
  • Гражданска Отговорност / не гражданска Отговорност регистър на промени; 
  • Отчет за загуби.

Някои от клиентите които използват Застраховки Модул

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.